Search form

ᑯᓚᔑᔭᓇ 1:16

16ᐌᓴ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᓋ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᑳ ᓄᑾᑭ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓄᑾᑭ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑭᒪᐎᐎᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑲᔥᑭᐅᐎᓇ: ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓋ, ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᑭᒋ ᐋᔮᑦ᙮