Search form

ᑯᓚᔑᔭᓇ 2

1ᐌᓴ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᑭᑭ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐁᔅᐱᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᑯᔅᐸᓀᓕᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᓓᐅᑕᓯᐊᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒥᒋᒃ ᓂ ᐎᔮᓯᒃ; 2ᐅᑌᐃᐙᐗ ᑭᒋ ᑳᑭᒋᑖᓂᐗᓂᓕᑭ, ᐁ ᒪᐗᓴᑯᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᑐᓂᑫᒋᓇᐅᐎ ᓂᓯᑐᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐌᓗᑕᓂᓕᒃ, ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᓀᔥᑕ ᙭ᑕ; 3ᐊᓇ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐌᓗᒋ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮

4ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐙᔦᔑᒥᑖᒃ ᔓᔅᒀᒋᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ᙮ 5ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔮᓐ ᐎᔮᓯᒃ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑭ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ ᐊᒑᑯᒃ, ᐁ ᒥᓚᐙᑕᒫᓐ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᑕᒫᓐ ᐁ ᒀᔭᔉ ᐋᔨᑎᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔨᒋ ᑖᐺᔦᓕᒣᒃ ᙭᙮

ᒥᔭᑭᓯᐤ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐊᑑᔅᑲᐙᑦ ᙭ᑕ

6ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐅᑎᓀᒃ ᙭ ᒋᓴᔅ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐁᑯ ᐃᔑ ᐱᒧᑖᑎᒃ; 7ᐎᓚ ᐃᔑ ᐁ ᐅᒉᐱᑭᐎᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᔦᒃ, ᐁ ᒪᔥᑳᐎᑳᐸᐎᔦᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᔦᒃ, ᐁᑯᑕ ᐁ ᒥᔕᑭᓯᔦᒃ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒧᔦᒃ ᓀᔥᑕ᙮

8ᔮᒀᒥᓯᒃ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐊᐗᑳᓂᐃᑖᒃ ᒥᔅᑲᐙᑕᐎᓐ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓐ, ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑳ ᐃᑕᔅᑌᑭ ᓂᔥᑕᒻ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᙭᙮ 9ᐌᓴ ᐎᓚ ᐎᔭᐎᔥᑳᑯ ᐁ ᐃᔑ ᒫᒪᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 10ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭ ᒥᑐᓂᐎᓯᓇᐗᐤ ᐎᔭᐎᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ:

11ᐊᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᑲᐎᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ ᐅᒋ ᐁᑳ ᒥᒋᒋᔭ ᑳ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᒃ, ᐁ ᐃᑲᑌᔅᑖᔦᒃ ᐁ ᐎᔭᐎᒪᑲᑭ ᐎᔮᓯᐎᓂ ᒪᒋᑣᐎᓇ, ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔔᐃᓐ ᙭ ᐅᒋ: 12ᐁ ᐎᒋᓇᐃᑳᑲᐎᒣᒃ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓂᒃ, ᐃᑕ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐎᒋᐗᓂᔥᑳᒣᒃ, ᐁ ᑖᐺᔦᓕᑕᒬᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑐᑕᒧᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 13ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᑮ ᓂᐱᔦᒃ ᑭ ᒪᒋᑣᐎᓂᐙᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔑᑳᑌᒃ ᑭ ᐎᔮᓯᐗᐤ, ᐊᓯᒋ ᐎᓚ ᑭ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐃᑯᐗᐧ, ᐁ ᑮ ᐌᐯᓕᑕᒫᑖᒃ ᒥᓯᐌ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓇ; 14ᐁ ᑮ ᑳᓯᐊᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᒋᒋᐎ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᐊᓂᐃ ᐃᑕᔓᐌᐎᓇ ᑳ ᑮ ᐸᑲᒥᔅᑳᑯᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᑭᐱᔥᑳᑯᔭᒃ, ᒣᔅᑲᓈᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐃᑲᑌᓇᒃ, ᐁ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᒀᑕᒃ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒥᒃ; 15ᐁ ᑮ ᐃᑲᑌᓇᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓇ, ᒧᔐ ᐁ ᓄᑯᑖᑦ, ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᑮ ᔖᑯᒋᑖᑦ᙮

16ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᐗᐤ ᒥᒋᓱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᒥᓂᑴᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐸᓓᑭ ᑭᔑᑳᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᔥᑭ ᐱᓯᒻ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐋᓜᐱᐎ ᑭᔑᑲᐗ ᐅᒋ: 17ᐁᐗᑯ ᐱᑯ ᐁᑎᑳᔅᑌᑎᑭ ᐁᔥᑾ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑭ; ᒫᑲ ᒥᔭᐤ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐤ ᙭᙮ 18ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᒥᑯᐗᐤ ᑭ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ, ᐃᑌᓕᑕᒪᐎ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᒋᒃ ᐁᓐᒐᓚ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᑳᓱᑦ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ, ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᒧᐃᑯᑦ ᐅ ᐎᔮᓯᐎ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ, 19ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒋᒥᓇᒃ ᒥᔅᑎᒀᓐ, ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᒥᔭᐤ ᐋᓂᔅᑲᐎᑲᓇᓇ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᐸᔅᑫᓯᐎᓇ ᐁ ᐊᓯᒋᑳᑌᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒪᒪᐎᐱᒋᑳᑌᒃ, ᓚᑭᐸᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓚᑭᐃᐌᐎᓐ ᐅᒋ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᓂᐱᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐎᒋᐱᒫᑎᓯᔦᒃ ᙭

20ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᐎᒋᓂᐱᒣᒃ ᙭ ᐊᔅᑭᐎ ᓂᔥᑕᒻ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔦᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᑎᐯᓕᒥᑯᔦᒃ ᐃᑕᔓᐌᐎᓇ, 21(ᐁᑳᐎᓚ ᓴᒥᓇᒧᒃ, ᐁᑳᐃᓚ ᑯᒋᔅᑕᒧᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᒥᒋᒥᓇᒧᒃ, 22ᒥᓯᐌ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᑭ ᐁ ᐋᐸᒋᑖᓂᐗᑭ,) ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᑭ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᐗᐗ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᐗᐗ ᐃᓕᓕᐗᒃ? 23ᐊᓂᐃ ᑖᐺ ᐃᔑᓈᑾᓋ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᐃᑌᓕᑕᒧᐎ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᒪᓈᒋᑖᓂᐗᒃ ᒥᔭᐤ; ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᒋᑳᑌᒃ ᑭᒋ ᑌᐯᓕᒋᑳᑌᒃ ᐎᔮᔅ᙮