Search form

ᑯᓚᔑᔭᓇ 2:18

18ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᒥᑯᐗᐤ ᑭ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ, ᐃᑌᓕᑕᒪᐎ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᒋᒃ ᐁᓐᒐᓚ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᑳᓱᑦ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ, ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᒧᐃᑯᑦ ᐅ ᐎᔮᓯᐎ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ,