Search form

ᑯᓚᔑᔭᓇ 3:16

16ᐁᑯᔑ ᙭ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐌᓗᒋ ᐱᒋᔅᑳᑯᐙᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑐᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑲᑫᔅᑭᒥᑐᔦᒃ ᓵᓪᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᓂᑲᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑯᐎ ᓂᑲᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᓂᑲᒧᔅᑕᐌᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᓇᓈᔅᑯᒧᐎᓐ ᑭᑌᐃᐙᒃ᙮