Search form

ᑯᓚᔑᔭᓇ 4

1ᐅᑭᒫᑐᒃ, ᒥᓕᑯᒃ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᐗᐗᒃ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᒀᔭᔅᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓗᓈᑾᒃ; ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒥᔦᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮

ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ

2ᑕᑭᓀ ᐋᔭᒥᐋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑯ ᐃᔑ ᐊᔕᐙᐱᒃ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒧᔦᒃ; 3ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒪᐎᔮᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᐹᔅᑭᑌᓇᒪᐎᔭᒥᑦ ᓂᑕᐌᐎᓂᐃᔥᒀᑌᒡ, ᑭᒋ ᐋᓕᒪᑕᒲᒃ ᙭ ᐅ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᔮᓐ: 4ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᔮᓐ, ᑫ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐋᐸᓐ᙮

5ᐱᒧᑌᒃ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐊᓂᑭ ᐃᔑ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᐁ ᑭᔑᑳᑭ ᐁᒀᔭᔅᑯ ᐋᐸᒋᑖᔦᒃ᙮ 6ᐁᑯᔑ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᐗᐤ ᒧᔕᒃ ᑲᑕ ᔕᐌᓕᑖᑾᓐ, ᔑᐎᑖᑲᓐ ᐁ ᐅᒋ ᔑᐎᑖᓂᐗᒃ, ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑫ ᐃᔑ ᓇᔥᑴᐗᔑᒣᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ᙮

ᐹᓪ ᐙᒉᒣᐤ ᐅᑖᐺᑕᒧᐗ

7ᒥᓯᐌ ᐁ ᐋᔭᑎᔮᓐ ᑎᑭᑲᔅ ᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑯᐗᐤ, ᑳ ᓵᑭᐋᑲᓂᐎᑦ ᐎᒋᔖᓂᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐋᔭᒥᐊᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ: 8ᐊᓇ ᑳ ᐃᑎᔕᐊᒫᑕᑾᒃ ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᐋᔨᑎᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑲᑮᒋᐃᑖᒃ ᑭᑌᐃᐙᒃ; 9ᐊᓯᒋ ᐅᓂᓯᒪᔅ, ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐋᑲᓂᐎᑦ ᐎᒋᔖᓇᒪᐤ, ᐁᐗᑯ ᐯᔭᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮ ᐎᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑯᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐅᑕ ᑳ ᐋᔨᑐᒋᑳᑌᑭ᙮

10ᐋᕆᔅᑖᕐᑲᔅ, ᓂᒋ ᑭᐸᐙᑲᓐ, ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᒫᕐᒃ, ᐹᕐᓇᐸᔅ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ ᐅᑯᓯᓯᓕᐗ, ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐃᑕᔓᒥᑲᐎᔦᒃ: ᑮᔅᐱᓐ ᐯᒋ ᓇᑎᑖᑴ, ᐱᑐᑲᐃᒃ; 11ᓀᔥᑕ ᒋᓴᔅ, ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ ᒐᔅᑕᔅ, ᐊᓂᑭ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓂᒃ ᑳ ᑎᐱᓕᑖᑯᓯᒋᒃ᙮ ᐅᑯ ᐱᑯ ᓂᒋ ᐊᑑᔅᑫᒫᑲᓇᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᑳ ᑮ ᑳᑭᒋᐃᒋᒃ᙮

12ᐃᐸᑉᕌᔅ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᙭, ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᐗᐤ, ᒧᔕᒃ ᓱᑲ ᑳ ᐊᑐᔅᑳᑖᒃ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᒃ, ᑭᒋ ᓂᐸᐎᔦᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᓨᑎᓯᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᑐᓂᐎᓯᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 13ᐌᓴ ᓂ ᑎᐸᒋᒪᐤ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᓵᑭᐃᑖᒃ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᓓᐅᑕᓯᐊᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᐦᐋᐃᕌᐳᓕᓯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 14ᓘᒃ, ᑳ ᓵᑭᐋᑲᓂᐎᑦ ᒪᔅᑭᑭᐎᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑎᒪᔅ ᑭᑦ ᐊᑌᒥᔅᑳᑯᐗᐗᒃ᙮

15ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ ᓓᐅᑕᓯᐊᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᒻᐸᔅ, ᓀᔥᑕ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ ᐎᑭᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ᙮ 16ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᐋᔭᒥᑖᓂᐗᑫ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᐃᑐᑕᒧᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᑖᓂᐗᒃ ᒣᑴᔭᔥ ᐅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᒪᐗᐗ ᓓᐅᑕᓯᐊᓇᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᑖᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᓓᐅᑕᓯᐊᐃᒃ ᐅᒋ᙮ 17ᐃᑎᒃ ᒫᑲ ᐊᕐᑭᐸᔅ, ᔮᒀᒥᓰᔅᑕ ᐊᓂᒪ ᐋᔮᒥᐊᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒪᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ, ᑭᒋ ᑎᐱᑐᑕᒪᓐ᙮

18ᐊᑕᒥᔅᑳᑫᐎᓐ ᓂᓚ ᐹᓪ ᓂᒋᒋᒃ ᐅᒋ᙮ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒪᒃ ᓂ ᒪᒪᒋᑾᐱᔅᑲᐃᑲᓇ᙮ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᓇᐗᐤ᙮ ᐁᒣᓐ᙮