Search form

ᐃᐱᓯᔭᓇ 2

᙭ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᑯᓇᐤ

1ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐃᑯᐗᐤ, ᑳ ᑮ ᓂᐱᔦᒃ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ; 2ᐃᑕ ᑲᔮᔥ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᔦᒃ, ᐁ ᐃᔑᑡᒪᑲᒃ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ, ᐁ ᐃᔑᑣᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑭᒫᑲᑕᒃ ᑭᔑᑯᓕᐤ, ᐊᓇ ᐊᒑᒃ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᑦ ᐁ ᐱᒋᔅᑲᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᓕᒋ ᔑᐱᑕᒧᐎᓂᓕᐤ: 3ᐊᓂᑭ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᓋᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᔥ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐗᑭᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ ᑭ ᐎᔮᓯᓇᐤ, ᐁ ᑎᐱᑐᑕᒪᒃ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ ᐎᔮᓯᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᓚᑐᑣᔭᒃ ᑭᓯᐙᓯᐎᓐ ᑭ ᑮ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᓇᐗᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᔭᒃ᙮

4ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᐌᓗᒋ ᔕᐌᓕᒋᑫᑦ, ᐅ ᑭᒋ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓵᑭᐃᑕᒃ, 5ᐊᐳᒋᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓂᐱᔭᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ, ᐊᓯᒋ ᙭ ᑭ ᑮ ᒫᒪᐎ ᐱᒫᑎᓯᐃᑯᓇᐤ, ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭᑦ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᓇᐗᐤ; 6ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᒫᒪᐎ ᐗᓂᔥᑳᓂᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᓇᐊᐱᐃᑯᓇᐤ ᑭᒋᑭᔑᑲᐎ ᑕᔑᑫᐎᓂᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ: 7ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ ᐁᔥᑾ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑾᐌ ᑭᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᐌᓗᑕᓂᓕᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔐᐙᑐᑖᑕᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 8ᐌᓴ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭᑦ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᓇᐗᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᒋ; ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒥᓕᐌᐎᓐ: 9ᓇᒪᐎᓚ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᐅᒋ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᑦ᙮ 10ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐎᓚ ᐅᑦ ᐅᔑᐋᑲᓇ, ᐁ ᑮ ᐅᔑᐃᑲᐎᔭᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ ᒥᓗ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᐊᓂᐃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᑕᒃ ᑭᒋ ᐱᒧᑖᑕᒪᒃ᙮

ᑭ ᐯᔭᑯᓈᓇᐤ ᐁ ᓄᓱᓀᐅᒃ ᙭

11ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭᔅᑭᓯᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳᔮᔥ ᐁ ᑮ ᒉᓐᑖᐃᓕᐎᔦᒃ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ, ᐊᓂᑭ ᓇᒪᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᐗᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑎᑖᑾᒃ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑐᑖᑯᒋᒃ ᒥᒋᒋᓕᐤ; 12ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᓴᑭ ᐋᔭᐗᐤ ᙭, ᐁ ᑮ ᐋᔭᒡ ᐃᓕᓕᐎᔦᒃ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᒫᓐᑌᐎᔦᒃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓇ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐅᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᔦᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 13ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᑳᔮᔥ ᑳ ᑮ ᓚᐎᓈᑯᓯᔦᒃ, ᑭᔑᐙᒃ ᑭ ᑮ ᐯᔑᑯᐙᓇᐗᐤ ᙭ ᐅᒥᑯᒻ᙮ 14ᐌᓴ ᐎᓚ ᐁᐗᑯ ᑭ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᔭᑯᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᔑᓂᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓂᒋᐌᐸᐊᒃ ᐱᔅᑭᒋ ᒣᓂᑲᓂᓕᐤ; 15ᐁ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᑦ ᐅᐎᔮᓯᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐸᒀᑎᑐᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑫᔅᑴᐎ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ ᐃᑕᔓᐌᐎᓂᒃ; ᑭᒋ ᐅᔑᑕᒫᓱᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᔑᓕᒋ ᑭᒋ ᐯᔭᑯ ᐅᔥᑭ ᐃᓕᓕᐎᓕᒋ, ᐁᑯᔑ ᐁ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᑫᑦ; 16ᓀᔥᑕ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒃ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᒥᔭᐎᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᔑᓕᒋ ᑭᒋ ᐙᑯᐙᒋᑕᒧᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁᑯᑕ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᓂᐸᑖᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐸᒀᑎᑐᐎᓂᓕᐤ; 17ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᑖᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᓚᐎᓈᑯᓯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᐙᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 18ᐌᓴ ᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐊᒑᑯᒃ ᓂ ᐯᔣᐸᒫᓈᓐ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮

19ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᐊᓄᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑭ ᒫᓐᑌᐎᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒡ ᐃᓕᓕᐎᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᑭ ᐅ ᐎᒋᐃᑖᐎᓂᒫᑲᓂᓇᐗᐤ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑎᐯᓕᒫᑲᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ; 20ᓀᔥᑕ ᐁ ᒋᒪᓕᑲᐎᔦᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐋᒋᔪᑖᓂᐗᒃ ᐁᐗᑯ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᒋᓴᔅ ᙭ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᐋᐎᑦ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᐊᓯᓂ ᑭᑫᔮᒃ; 21ᐎᓚ ᑳ ᐅᒋ ᒀᔭᔉ ᐃᔑᑖᓂᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐎ ᐅᔑᑖᑲᓐ ᑳ ᐊᑎ ᓂᑕᐎᑭᒪᑲᒃ ᑭᒋ ᐋᐗᓂᓕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᐸᓓᑭ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ: 22ᐊᓇ ᐃᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᑳ ᒫᒪᐎ ᒋᒪᓕᑲᐎᔦᒃ ᑭᒋ ᐋᐎᔦᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐎᑭᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐎᓚ ᐊᒑᒃ ᐅᒋ᙮