Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 1

1ᐹᓪ, ᐯᔭᒃ ᐊᐸᔅᑕᓪ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᒋ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ; 2ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ ᑳ ᐎᒉᐎᒋᒃ, ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᑳᓓᔕᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ:

3ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭,

4ᐊᓇ ᑭ ᒪᒋᑡᐎᓂᓇᐗ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᑦ, ᑭᒋ ᑮ ᐎᑾᒋᐃᑕᒃ ᐅᒪ ᒪᒋ ᐊᔅᑮᒃ ᐅᒋ, ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ; 5ᐊᓇ ᑫ ᐎ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

ᐯᔭᒃ ᐱᑯ ᒥᓗᐙᒋᒧᐎᓐ

6ᓂ ᒫᒪᔅᑳᑌᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᓕᐱ ᐃᑲᑌᓂᑲᐎᔦᒃ ᐊᓇ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑖᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᙭, ᑯᑕᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ ᐃᔑ; 7ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ; ᒫᑲ ᐃᑖᐗᒃ ᐋᑎᑦ ᑳ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑖᑾᒃ, ᓀᔥᑕ, ᑳ ᐎ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᐙᒋᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᙭ᑕ᙮ 8ᒫᑲ ᐋᑕ ᓂᓚᓈᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᓐᒐᓪ ᑭᑭᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᑫᑫᔅᑭᒥᐌᐗᑴ ᑯᑕᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᒪ ᓂᓚᓈᓐ ᑳ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᑕᑾᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᒪᒐᑭᒪᐤ᙮ 9ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑮ ᐃᑗᔮᒃ, ᐁᑯ ᒥᓇ ᑳ ᐃᑗᔮᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑫᔅᑭᒥᑕᑴ ᑯᑕᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒣᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᒪᒐᑭᒪᐤ᙮

10ᐌᓴ ᓂᓚ ᓈ ᐊᓄᒡ ᓂ ᔑᑭᒪᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂ ᑯᒋ ᓇᐃᓚᐌᐋᐗᒃ ᓈ ᐃᓕᓕᐗᒃ? ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᓇᐃᓚᐌᐊᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᐎᑕᐃ ᙭᙮

ᑳ ᐅᒋ ᐊᑄᔅᑕᓕᐎᑦ ᐹᓪ

11ᒫᑲ ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐊᓂᒪ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᓕᓕᒃ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᐤ᙮ 12ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓕᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᓐ, ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑦ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

13ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᐯᑌᓇᐗᐤ ᐌᔅᑲᒡ ᑳ ᑮ ᐋᔨᑎᔮᓐ ᒎᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᐙᒃ, ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐋᓕᐙᒃ ᑲᒀᑕᑭᐃᒪᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᒪᒃ: 14ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᒫᓱᓐ ᒎᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᐙᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᒉᑦ ᓂ ᐎᒋᐃᔅᐱᑎᓯᒫᑲᓇᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᐎᑕᔅᑭᒫᑲᓇᒃ, ᐊᓕᐙᒃ ᐁ ᑮ ᑲᑴ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᑭᒃ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᐗᐗ ᓄᑕᐎᔭᒃ᙮

15ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒥᓜᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐸᑳᓂᐃᑦ ᓂᑳᐎ ᐅᔅᐹᔮᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑦ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ, 16ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑦ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒥᒪᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑕ ᓂ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᐎᔮᔅ ᓀᔥᑕ ᒥᑯ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᑯᔮᓐ; 17ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑭᒋ ᓈᑕᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᒋᒃ ᐸᒧᔑ ᓂᓚ; ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ ᐊᕃᐱᔭᐱᒃ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᑭᐙᓐ ᑕᒫᔅᑲᓯᒃ᙮ 18ᑳ ᐳᓂ ᓂᔅᑐ ᐱᐴᒃ ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ ᐁ ᓇᑕᐙᐸᒪᒃ ᐱᑕᕐ, ᓂ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒪᐤ ᒫᑲ ᓂᔮᓚᓗᔖᐳ ᑭᔑᑳᐗ᙮ 19ᒫᑳ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᐱᑯ ᒉᒻᔅ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐎᒋᔖᓇ᙮

20ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑳ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᓛᔅᑭᓐ᙮

21ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᐊᓐᑕ ᓯᕆᔭᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᓯᓕᓯᔭᐃᒃ: 22ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒥᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᒍᑎᐊᐃᒃ, ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒃ ᙭ᑎᒃ: 23ᒫᑲ ᐱᑯ ᑮ ᐯᑕᒶᒃ, ᐊᓇ ᐌᔅᑲᒡ ᑳ ᑮ ᑲᑾᑕᑭᐃᑕᒃ, ᐊᓄᒡ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐌᔅᑲᒡ ᑳ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᑦ᙮ 24ᑮ ᒫᒥᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓂᓚ ᐅᒋ᙮