Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 2

ᐹᓪ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ

1ᑭᐃᔥᑾ ᒫᑲ ᓀᐅᔖᑉ ᐱᐴᓋ, ᒥᓇ ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᐎᒉᐗᒃ ᐸᕐᓇᐸᔅ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐅᑎᓇᐤ ᑖᐃᑕᔅ᙮ 2ᓂ ᑮ ᐃᑐᑖᓐ ᒫᑲ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᓂ ᑮ ᐎᑕᒪᐙᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᒫᑲ ᐯᐯᔭᒃ ᓂ ᑮ ᐎᑕᒪᐙᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐁᑳ ᔐᔥᑾᑦ ᑭᒋ ᐱᒥᐸᑖᔮᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᐱᒥᐸᑖᔮᓐ᙮ 3ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐃᑕᔅ, ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᑦ, ᐁ ᒃᕆᑭᐎᑦ, ᑮ ᑫᒋᓀᓕᑖᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ: 4ᐌᓴ ᐋᑎᑦ ᑭᓛᔅᑭᐎ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ ᑭᒧᒡ ᐁ ᑮ ᐱᑐᑲᐋᑲᓂᐎᒋᒃ, ᑭᒧᒡ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᑭᒋ ᑭᒫᐸᑕᑭᒃ ᓂ ᑎᐯᓕᒥᑎᓯᐎᓂᓈᓐ, ᑳ ᐋᔮᔮᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ ᑭᒋ ᐃᔑᐎᓕᔭᒥᒋᒃ ᐊᐗᑳᑎᑯᐎᓂᒃ: 5ᐁᑯ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔅᑕᐙᓈᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ; ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂ ᑖᐺᐎᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᒋ ᐋᔮᔦᒃ᙮

6ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐙᔦᔥ ᑳ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐊᐌᓂᑭ ᐁᑐᑫ, ᓇᒪᐎᓚ ᐗᔦᔥ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ: ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑕᑭᒣᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᓕᒋ: ᐌᓴ ᐊᓂᑭ ᐋᑕ ᐙᔦᔥ ᑳ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐁ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᓈᓂᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂ ᑮ ᐃᔑ ᐎᒋᐃᑾᒃ: 7ᒫᑲ ᐱᑐᔥ ᐃᔑ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᒫᑲᐎᔮᓐ ᓂᓚ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒪᑭᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᑦ ᐱᑕᕐ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᓕᒋ; 8ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑲᔥᑭᐅᐎ ᐊᑑᔅᑫᑦ ᐱᒋ ᐱᑕᕐ ᑭᒋ ᐋᐐᑦ ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒥᐗᐗ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ, ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᑮ ᓱᑳᑎᓰᔅᑲᐎᑦ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐃᔑ: 9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒉᒻᔅ, ᓯᐹᔅ, ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᓯᑣᔅᑲᐃᑲᓇ ᑳ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐎᐊᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᒪ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᐗᒃ, ᓂ ᑮ ᒥᓕᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕐᓇᐸᔅ ᐅᑭᒋᓂᔅᑭ ᐎᒉᑐᐎᓐ, ᓂᓚᓈᓐ ᑭᒋ ᓇᑕᑭᒋᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ, ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᔅᑫᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 10ᐱᑯ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐗᑭᒋᒃ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ; ᐁᐗᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᒧᔮᓐ ᑭᒋ ᑐᑕᒫᓐ᙮

ᐹᓪ ᑭᑕᐋᒪᐌᐤ ᐲᑕᕐ ᐋᓐᑎᐊᑭᒃ

11ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐱᑕᕐ ᑳ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᒃ ᐋᓐᑎᐊᑭᒃ, ᓂ ᑮ ᓇᔅᑯᔅᑕᐗᐤ ᐅᔥᑭᔑᑯᒃ, ᐁ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋ ᐊᑖᒥᒫᑲᓂᐎᑦ᙮ 12ᐌᓴ ᐸᒧᔑ ᐊᐌᓂᑳᓇᒃ ᑮ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᒉᒻᔅ ᐅᒋ, ᑮ ᐎᒋᒥᒋᓱᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᒉᓐᑖᐃᓚ: ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᑭᒃ, ᑮ ᓇᑲᑌᐤ, ᐁ ᐸᑳᓂᐃᑎᓱᑦ, ᐁ ᑯᔅᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓂᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᑖᑯᓯᓕᒋ᙮ 13ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒎᐗᒃ ᑮ ᑳᔦᔑᑖᐗᒃ ᐊᓯᒋ ᐎᓚ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐹᕐᓇᐸᔅ ᐊᓯᒋ ᑮ ᐙᔦᔑᒥᑯ ᐅ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ 14ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᒫᓐ ᐁᑳ ᒀᔭᔉ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᒋᒃ, ᑳ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᑖᐺᐎᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐃᓂᒃ, ᓂ ᑮ ᐃᑕᐤ ᐱᑕᕐ, ᐅᑎᔥᑲᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᓚ ᐁ ᒎᐎᔭᓐ, ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔭᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒎᐗᒃ; ᑕᓀᑭ ᐌᒋ ᔖᑯᒋᐊᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒎᐗ?

ᒎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐎᐗᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋ

15ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋᑕᐤ ᑳ ᒎᐎᔭᒃ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋᑣᔭᒃ, 16ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐋᑲᓂᐎᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᒫᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭; ᑭᒋ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔭᒃ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᙭ ᐅᒋ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐊᐤ᙮ 17ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒪᒃ ᑭᒋ ᒀᔭᔅᑭᑕᑎᓯᐃᑕᒃ ᙭, ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᒥᔅᑳᑲᐎᔭᒃ ᐁ ᒪᒋᑣᔭᒃ, ᐁᐗᑯ ᓈ ᐅᒋ ᙭ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᒻ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ? ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑭᓐ᙮ 18ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓇ ᐌᔑᑖᔮᓂ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑲᔑᐗᓈᒋᑖᔮᓐ, ᐅᐗᓂᑐᑕᒻ ᓂᑦ ᐃᔑᐃᑎᓱᓐ᙮ 19ᐌᓴ ᓂᓚ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᓂᑦ ᐅᒋ ᓂᐳᔅᑌᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓰᔅᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 20ᓂ ᐎᒋᒋᔅᑖᔅᒀᓱᒪᐤ ᙭: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂ ᐱᒫᑎᓰᓐ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂᓚ, ᒫᑲ ᙭ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᔅᑲᐎᑦ: ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ, ᓂ ᐱᒫᑎᓰᓐ ᐁ ᑖᐺᔦᓕᒥᒪᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑳ ᑮ ᓵᑭᐃᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑎᓯᔅᑕᒪᐎᑦ᙮ 21ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐸᒋᐸᓕᑕᐙᓐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ, ᐁᑯ ᙭ ᔐᔥᒀᑦ ᑳ ᓂᐱᑦ᙮