Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 2:16

16ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐋᑲᓂᐎᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᒫᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭; ᑭᒋ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔭᒃ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᙭ ᐅᒋ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐊᐤ᙮