Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 2:6

6ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐙᔦᔥ ᑳ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐊᐌᓂᑭ ᐁᑐᑫ, ᓇᒪᐎᓚ ᐗᔦᔥ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ: ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑕᑭᒣᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᓕᒋ: ᐌᓴ ᐊᓂᑭ ᐋᑕ ᐙᔦᔥ ᑳ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐁ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᓈᓂᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂ ᑮ ᐃᔑ ᐎᒋᐃᑾᒃ: