Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 2:9

9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒉᒻᔅ, ᓯᐹᔅ, ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᓯᑣᔅᑲᐃᑲᓇ ᑳ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐎᐊᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᒪ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᐗᒃ, ᓂ ᑮ ᒥᓕᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕐᓇᐸᔅ ᐅᑭᒋᓂᔅᑭ ᐎᒉᑐᐎᓐ, ᓂᓚᓈᓐ ᑭᒋ ᓇᑕᑭᒋᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ, ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᔅᑫᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᓕᒋ᙮