Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 3

ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ

1ᐅ ᑫᑫᐹᑎᓯᔦᒃ ᑲᓓᔕᐊᓂᑐᒃ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᑮ ᑲᑫᐹᒋᐃᑖᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᒣᒃ ᑖᐺᐎᓐ, ᒧᔑᔐ ᑭᔥᑭᔑᑯᐙᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐁ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᑲᐎᔦᒃ, ᐁ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ? 2ᐅᒪ ᐱᑯ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑫᔅᑫᓕᑕᒥᐃᔦᒃ; ᑭ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᓈ ᐊᒑᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ? 3ᐁᑯ ᓈ ᐁᔅᐱᒋ ᑲᑫᐹᑎᓱᔦᒃ? ᐊᒑᑯᒃ ᐁ ᑮ ᒫᒋᐸᓕᔦᒃ, ᐊᓄᒡ ᓈ ᑭ ᑮ ᒥᑐᓂᐎᐃᑲᐎᓇᐗᐤ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ? 4ᔐᔥᒀᑦ ᓈ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᔅᑕᐃ ᑭ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑌᓇᐗᐤ? ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑎ ᔐᔥᒀᑦ? 5ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᒫᑎᓇᒫᑖᒃ ᐊᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᔑᒋᑫᑦ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᑐᑕᒻ ᓈ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᐯᒋᑳᑌᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ?

6ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐁ ᑮ ᐃᑕᑭᒫᑦ? 7ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒃ ᒫᑲ, ᐊᓂᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᐁᑉᕃᐋᒻ᙮ 8ᓀᔥᑕ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ, ᓂᑳᓐ ᐁ ᐙᐸᑕᒧᒪᑲᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᒀᔭᔅᑳᑎᓯᐋᑦ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᓕᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᓂᑳᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᑯ ᐁᑉᕃᐊᒻ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑭᓚ ᐅᒋ ᑲᑕ ᒥᓦᑭᒪᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 9ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐎᒋᒥᓦᑭᑖᑯᓯᒣᐗᒃ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᒋ ᐁᑉᕃᐊᒪ᙮

10ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑎᐯᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎ ᐃᔑᒋᑫᐎᓂᒃ ᒪᒐᑭᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᐃᑕᐗᒃ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᒪᒉᓕᑖᑯᓯᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇᐌᑳ ᒧᔕᒃ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒋ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ ᑭᒋ ᑐᑕᒃ᙮ 11ᒫᑲ ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐋᑲᓂᐎᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐅᒋ ᐁ ᑖᔅᑕᒪᐱᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᒥᑐᓂ ᓄᑾᓐ: ᐌᓴ, ᐅᑾᔭᔅᑭᑎᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᐤ᙮ 12ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑌᐸᑫᓕᑖᑾᓐ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᒃ ᐁᑯᑕ ᑫ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮

13᙭ ᑭ ᑮ ᐱᒫᒋᐃᑯᓇᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᒪᒐᑭᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᐁ ᑮ ᒪᒐᑭᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᒪᒐᑭᑖᑯᓯᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᒥᔅᑎᑯᒃ ᑳ ᐊᑯᓛᑲᓂᐎᑦ: 14ᐊᓂᒪ ᐅ ᒥᓦᑭᒥᑯᓯᐎᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑭᒋ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭: ᑭᒋ ᑮ ᐋᔭᐗᒃ ᐊᒑᒃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ᙮

ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ

15ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓂᑦ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᓐ; ᐋᑕ ᐃᓕᓕᐤ ᐅ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ ᐱᑯ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᔨᒋᑖᓂᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓄᑌᐸᓕᑕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓯᒋᐸᓕᑕᐤ ᐁᑯᑕ᙮ 16ᐁᑦᕃᐊᒻ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ᙮ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᐱᑯ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔥ, ᐁᐗᑯ ᙭᙮ 17ᐅᒪ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᐊᓂᒪ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ, ᓂᑳᓐ ᑳ ᑮ ᐋᔨᒋᑖᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᙭ᑎᒃ, ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐹᑎᒫ ᓀᐗᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑐᒥᑕᓇᐤ ᐱᐴᓋ ᑳ ᒥᓕᐙᓂᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑴᔅᑭᑖᒪᑲᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐋᐸᑕᒃ ᐊᓂᒪ ᐊᔔᑕᒫᑫᐎᓐ᙮ 18ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓂᒪ ᑎᐯᓕᒋᑲᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᐌᒋᒪᑲᓄᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ: ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᒥᓓᐤ ᐁᑉᕃᐊᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮

19ᑖᓂ ᒫᑲ ᐁᑖᐸᑕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ? ᑮ ᑕᑯᑖᑲᓂᐗᓐ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᐅᒋ, ᐹᑎᒪ ᑕᑯᔑᒃ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᐙᐌᓚᔅᑕᐗᒃ ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᐅᑖᔭᒥᔅᑕᒫᑫᐗ᙮ 20ᐅᑖᔭᒥᔅᑕᒫᑫᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑖᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐯᔭᑯ᙮

ᐌᒋ ᐃᑕᑯᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ

21ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓈ ᒫᑲ ᓇᔅᑯᔅᑕᒫᑫᒪᑲᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ? ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑭᓐ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᒥᓕᐙᓂᐗᓄᑯᐸᓀ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᑫ ᑮ ᒥᓕᐌᒪᑲᑭᐸᓐ ᐱᒪᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐺ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑲᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑕᑾᓄᐸᓐ᙮ 22ᒫᑲ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᐃᑗᒪᑲᓐ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑖᐺᔦᓕᒫᒋᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ, ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ᙮

23ᒫᑲ ᐸᒧᔑ ᑕᑯᔑᓄᒪᑲᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑭ ᑮ ᒥᒋᒥᓂᑲᐼᓈᓇᐤ ᐅᓚᔓᐌᐼᓂᒃ, ᐁ ᑭᐸᐃᑳᓱᔭᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔑ ᐁᔥᑾ ᑫ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᓂᐗᑭᐸᓐ᙮ 24ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒥᓇᐤ ᑭᒋ ᐃᑐᑕᐃᑯᔭᒃ ᙭ᑎᒃ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔭᒃ᙮ 25ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᓄᒪᑲᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑭ ᑎᐯᓕᒥᑯᓇᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ᙮

26ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑖᐺᔦᓂᒣᒃ ᙭ ᒋᓴᔅ᙮ 27ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑳ ᑮ ᓯᑲᐊᑖᑲᐎᔦᒃ ᙭ᑎᒃ ᑭ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᐙᐗᐤ ᙭᙮ 28ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑖᐤ ᒎ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒃᕆᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑖᐤ ᐊᐗᑳᓐ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒥᑎᓱ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑖᐤ ᓈᐯᐋᔭ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐋᔭ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᐯᔭᑯᓇᐗᐤ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ᙮ 29ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑎᐯᓕᒥᑯᔦᑭ ᙭, ᐁᑯ ᐌᑕᐗᔑᒥᔑᒥᑖᒃ ᐁᑉᕃᐊᒻ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᐊᑎ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᔦᒃ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐊᓂᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ᙮