Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 4

1ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᐊᓇ ᑫ ᐋᓂᔅᑫ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ, ᐁᔥᑾ ᐁ ᐊᐙᔑᔑᐎᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑐᔥ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒃ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ, ᐁᓕᐌᒃ ᐋᑕ ᐁ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ ᒥᓯᐌ; 2ᒫᑲ ᑎᐯᓕᒥᑯ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑲᓇᐌᓕᒋᑫᐗ, ᐹᑎᒫ ᐌᑎᒋᐸᓕᓕᑭ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐃᑕᑭᑕᒫᑯᑦ ᐅᑖᐎᔭ᙮ 3ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᓈᓇᐤ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐊᐙᔑᔑᐎᔭᒃ ᑭ ᑮ ᐊᐗᑳᑎᑯᓈᓇᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᔅᑭᐎ ᓃᔥᑕᒻ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇ: 4ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒥᑐᓂᐌᑎᒋᐸᓕᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᐅᑯᓯᓴ, ᐃᔅᑴᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᓕᒋ, ᐁ ᓂᑕᐎᑭᓕᒋ ᐁᔥᑾ ᐁ ᐊᓕᑕᓂᓕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ; 5ᑭᒋ ᑎᐸᐊᒫᑫᔅᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᓕᒋ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᐅᑯᓯᓯᒪᐎ ᑕᐸᑯᒥᐌᐎᓐ᙮

6ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐅᑯᓯᓯᒪᐎᔦᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒬᐤ ᐅᑯᓯᓴ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᓕᐗ ᑭᑌᐃᐙᒃ, ᐁ ᑌᐺᓕᒋ ᐋᐸ, ᓄᑖ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭᑦ ᐅᑯᓯᓯᒪᐎᓐ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐌᑯᓯᓯᒪᐎᐗᓀ, ᐁᑯ ᐅ ᑎᐯᓕᑕᒧᒪᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᙭᙮

ᐹᓪ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒥᐃᑯ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᑲᓓᓯᐊ

8ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭ ᑮ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᐗᐗᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐅᒋᑕᐤ ᐁᑳ ᑳ ᒪᓂᑐᐎᒋᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᐊᓄᒡ, ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᑭᒋᒥᓂᑐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓇᐗᒡ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒥᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒥᓇ ᑴᔅᑭᔅᑕᒣᒃ ᑳ ᓕᓚᒥᓯᒪᑲᑭ ᓀᔥᑕ ᑭᑎᒫᑲᑭ ᓂᔥᑕᒻ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᑕᒣᒃ ᒥᓇ ᑭᒋ ᐊᐗᑳᑎᑯᔦᒃ? 10ᑭ ᓈᑲᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᓀᔥᑕ ᐱᓯᒶ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᔨᔅᐱᑕᔭᐙᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᐎᓇ᙮ 11ᓂ ᓴᑭᓯᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᒫᔅᑯᒡ ᒦᔅᑲᐤ ᔐᔥᒀᑦ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ᙮

12ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐃᔑ ᐋᔮᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔮᔮᓐ ᓂᓚ; ᐌᓴ ᓂᑦ ᐃᔑ ᐋᔮᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔮᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ: ᓇᒫᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᑭ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᐎᓇᐗᐤ᙮ 13ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐎᔮᓯᐎ ᓕᓚᒥᓯᐎᓂᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᑲᑫᔅᑭᒥᑕᑾᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ᙮ 14ᓀᔥᑕ ᓂ ᑲᑴᒋᐃᑯᓯᐎᓐ ᓂ ᐎᔮᓯᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᒪᒉᓕᑌᓇᐗᐤ; ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐅᑎᓂᓇᐗᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᙭ ᒋᓴᔅ᙮ 15ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᐁᑕᑾᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᓦᑭᑖᑯᓯᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒣᒃ? ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑖᒋᒥᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᐃᑭᓄᑯᐸᓀ, ᑭ ᑳ ᑭ ᑫᒑᐸᐅᓱᑕᐗᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᒥᓕᔦᑯᐸᓐ᙮ 16ᐅᒪ ᐅᒋ ᓈ ᑭ ᐸᒀᑖᑲᓂᐗᐤ ᓈ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᒥᓇᐗᐤ ᐁ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ ᑖᐺᐎᓐ?

17ᑭᑦ ᐋᑕ ᓴᑭᐃᑯᐗᐗᒃ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒀᔭᔉ; ᐁᐁ, ᑭ ᑳ ᐃᑲᑌᓂᑯᐙᑕᐗᐗᒃ, ᑭᒋ ᓵᑭᐁᑾᒃ᙮ 18ᒫᑲ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᓱᑲ ᓵᑭᑖᓂᐗᒃ ᑳ ᒥᓨᔑᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐱᑯ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐎᒉᐎᑕᑾᒃ᙮ 19ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᔑᑐᒃ, ᑳ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᐊᐗᓱᐎ ᑲᒀᑕᑫᓕᒧᔮᓐ ᒥᓇ ᐹᑎᒪ ᙭ ᐱᒋᔅᑳᑖᑫ; 20ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᐊᓄᒡ ᑭᒋ ᐎᒉᐎᑕᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑴᔅᑭᑖᑯᓯᔮᓐ; ᐌᓴ ᓂ ᐙᐙᓀᓕᑌᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮

ᐅᑭᔅᑭᓄᐗᐸᒋᑫᐎᓂᐗᐤ ᐦᐁᑲᕐ ᓀᔥᑕ ᓭᕋ

21ᐎᑕᒪᐎᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒥᑯᔦᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐯᑌᓇᐗᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ? 22ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐁ ᑮ ᓂᔑᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ, ᐯᔭᒃ ᐊᐗᑳᓐ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᒋ, ᑯᑕᑭᔭ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᒋ᙮ 23ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᑦ ᐊᐗᑳᓐ ᐃᔅᑴᐗ, ᐎᔮᓯᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓂᑕᐎᑭᐤ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᒋ, ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 24ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᒥᔅᑯᒋᑫᐎᓂᐗᓐ: ᐌᓴ ᐅᑯ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᓂᔓ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓇ; ᐯᔭᒃ ᓵᐃᓈᐃ ᐗᒌᒃ ᐅᒋ, ᑳ ᐎ ᐊᐗᑳᓂᐃᐌᒪᑲᒃ, ᐁᐗᑯ ᐁᑳᕐ᙮ 25ᐌᓴ ᐊᐗ ᐁᑳᕐ ᐁᐗᒀᓂᒪ ᓵᐃᓈᐃ ᐗᒋ ᐊᕃᐱᔭᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᓇᔅᐱᑐᐌᒪᑲᓐ ᒋᕉᓴᓚᒻ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᐗᑳᔑᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓯᒋ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ᙮ 26ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒻ, ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᒪᑲᓐ, ᐁᐗᑯ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᑭᑳᐎᓇᐤ᙮ 27ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᒥᓚᐙᑕ, ᑭᓚ ᐁᑳ ᑳ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᔭᓐ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᐌᔭᓐ; ᒫᒋ ᒥᓜᓕᒧᐎ ᑌᐺ, ᑭᓚ ᐁᑳ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᐊᐗᓱᔭᓐ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᐯᔭᑯᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᒉᑦ ᐊᐙᔑᔕ ᐋᔭᐌᐤ, ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓇ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᑦ᙮

28ᑭᓚᓈᓇᐤ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᐃᓯᒃ, ᑭᑦ ᐊᐙᔑᔑᐎᓈᓇᐤ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 29ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᑭᒃ, ᐊᓇ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᔑ ᓂᑕᐎᑭ ᑮ ᑲᒀᑕᑭᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᒑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᓕᒋ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓄᒡ ᐁᑭᒃ᙮ 30ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᑖᓐ ᐁᑗᒪᑲᒃ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ? ᐗᓚᐎᐌᐱᓐ ᐊᐗᑳᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓴ: ᐌᓴ ᐊᐗᑳᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᐅᑯᓯᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐋᓂᔅᑫ ᐎᒋᑎᐯᓕᑕᒧᒣᐤ ᑎᐯᓕᒥᑎᓯᐎ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᑯᓯᓯᓕᐊ᙮ 31ᐁᑯᔑ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᓇᐤ ᐊᐗᑳᓐ ᐃᔅᑴᐤ, ᒫᑲ ᑎᐯᓕᒥᑎᓯᐎ ᐃᔅᑴᐤ᙮