Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 5

ᑲᓇᐌᓕᑕ ᑭ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓐ

1ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓂᒃ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐃᑖᒃ ᙭, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᒥᓇ ᓇᒀᑕᐅᓱᒃ ᐊᐗᑳᔑᐌᐎ ᑖᐱᔅᑳᑲᓂᒃ᙮

2ᒫᑎᑲ, ᓂᓚ ᐹᓪ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᑳᐎᔦᒃ, ᙭ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᑭ ᑳ ᐃᑖᐸᒋᐃᑯᐗᐤ᙮ 3ᐌᓴ ᒥᓇ ᓂ ᐎᑕᒪᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ, ᒪᓯᓇᐃᑫᐤ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᑎᐱᑐᑕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ᙮ 4᙭ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᑭᑦ ᐃᑖᐸᒋᐃᑯᐗᐤ, ᐊᐌᓂᑭ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᑳ ᐅᒋ ᑾᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔦᒃ: ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᓂᓇᐗᐤ᙮ 5ᐌᓴ ᑭ ᐯᑖᓈᓇᐤ ᐎᓚ ᐊᒑᒃ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐃᓐ ᐅᒋ᙮ 6ᐌᓴ ᒋᓴᔅ ᙭ᑎᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑖᐸᑕᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ; ᒫᑲ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋ ᐊᑑᔅᑫᒪᑲᒃ᙮

7ᑭ ᑮ ᒥᓗᐱᒥᐸᑖᑕᐗᐤ; ᐊᐌᓇ ᑳ ᑭ ᑭᐌᑎᔕᐅᑖᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᒣᒃ ᑖᐺᐎᓐ? 8ᐅᒪ ᔖᑯᒋᒥᐌᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᐊᓇ ᑳ ᓇᑐᒥᑖᒃ᙮ 9ᐋᐱᔑᔥ ᐅᐱᓯᑲᓐ ᒥᓯᐌ ᐅᐱᓯᑫᒪᑲᓐ᙮ 10ᑭ ᒪᒥᔑᑐᑖᑎᓇᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᐱᑐᔥ ᑭᒋ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᔦᒃ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒥᑯᔥᑲᒋᐃᑖᒃ ᑲᑕ ᓇᔭᑕᒻ ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᓯᐎᓐ, ᐊᐌᓂᑳᓐᑐᑫ᙮

11ᓂᓚ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᑫᑫᔅᑭᒥᐌᔮᓂ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑫᔮᐸᒡ ᑲᒀᑕᑭᐃᑲᐎᔮᓐ? ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐱᐅᓂᐸᓕᒃ ᐁ ᓈᔦᑕᐌᓕᒋᑳᑌᒃ ᐋᔑᑌᐋᑎᒃ᙮ 12ᓂ ᑳ ᒥᓜᓕᑌᑕᐃ ᑭᒋ ᑭᔥᑲᑕᐅᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑖᑾᒃ᙮

13ᐌᓴ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭ ᑮ ᓇᑐᒥᑲᐎᓇᐗᐤ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓂᒃ ᐃᔑ; ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐋᐸᒋᑖᒃ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓐ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᒫᑲ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ ᐊᑑᔅᑳᑐᒃ᙮ 14ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐯᔭᑯ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒋ ᑎᐱᑐᒋᑳᑌᐤ, ᐅᒪ ᐅᑎ; ᑭ ᑳ ᓵᑭᐊᐤ ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮ 15ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑯᒥᑐᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᒧᐎᑐᔦᒃ, ᔮᒀᒥᓯᒃ ᐁᑳ ᒣᒥᔅᑯᒡ ᑭᒋ ᑭᑕᒧᑐᔦᒃ᙮

ᐊᓇ ᐊᒑᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓖᐎ ᐃᑖᑎᓯᐎᓐ

16ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᐊᒑᑯᒃ ᐱᒧᑌᒃ, ᐁᑯ ᐁᑳ ᑫ ᑎᐱᑐᑕᒣᒃ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ ᐎᔮᓯᐎᐎᓐ᙮ 17ᐌᓴ ᐎᔮᓯᐎᐎᓂᓕᐤ ᓇᔅᑯᔅᑖᑯ ᐊᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᒑᒃ ᓇᔅᑯᔅᑕᒻ ᐎᔮᓯᐎᐎᓂᓕᐤ: ᐅᐅ ᒫᑲ ᐹᐱᑐᔥ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᓋ: ᑳ ᐅᒋ ᐁᑳ ᑮ ᑐᑕᒣᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐎ ᑐᑕᒣᒃ᙮ 18ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔅᑭᓄᑖᐃᑖᑴ ᐊᒑᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑎᐯᓕᒥᑯᓇᐗᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮

19ᐊᓂᐃ ᐎᔮᓯᐎ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᓋ, ᐅᐅ ᐁᐗᒀᓂᐃ; ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓐ, ᒪᒋ ᒫᒪᐎᐃᑐᐎᓐ, ᐎᓂᓯᐎᓐ, ᐱᔑᒀᑎᓕᑕᒧᐎᓐ, 20ᐁ ᓇᐗᑭᔅᑕᐙᑲᓂᐎᑦ ᒪᓂᑐᑳᓐ, ᑯᓵᐱᒋᑫᐎᓐ, ᐸᒀᔑᐌᐎᓐ, ᑭᑳᒥᑐᐎᓐ, ᑲᑴᓕᑕᒧᐎᓇ, ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓐ, ᒀᓗᑕᑐᐎᓐ, ᐸᑳᓂᐃᓱᐎᓇ, ᓇᓈᓂᔑᐃᓱᐎᓇ, 21ᐅᑌᓕᑕᒧᐎᓇ, ᓂᐹᔭᐌᐎᓇ, ᑭᔥᑴᐯᐎᓐ, ᒪᒋ ᒪᑯᔐᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᐅ: ᓂᔮᑲᓇ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑭ ᐅᒋ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐊᓂᑭ ᐅᐅ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐊᑎ ᐋᔭᐌᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᐤ᙮

22ᒫᑲ ᐎᓚ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐎᑦ ᐊᒑᒃ ᐁᐗᑯ ᐅᐅ, ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓐ, ᐯᑳᑖᑎᓯᐎᓐ, ᒥᓨᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐌᔦᓕᑕᒧᐎᓐ, 23ᓗᔅᐹᑎᓯᐎᓐ, ᑎᐯᓕᒧᐎᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐃᑕ ᐅᐅ ᐁ ᑭᑖᔅᑕᒫᓂᐗᑭ᙮ 24ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᙭ᑕ, ᑮ ᒋᔅᑖᔅᒀᑕᒶᒃ ᐎᔭᓯᐎᐎᓕᓕᐤ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᐃᑌᓕᑕᒧᒪᑲᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᓂᓕᒃ᙮ 25ᑮᔥᐱᓐ ᐊᒑᑯᒃ ᐯᒫᑎᓯᐗᑴ, ᐁᑯᔑ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑯᒃ ᐱᒧᑖᑕᐤ᙮ 26ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᓇᑕᐌᓕᑖᑕᐤ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᒫᒪᑖᑯᒥᑯᓯᐎᓐ, ᐁ ᑭᔑᐗᐃᑐᔭᒃ, ᐁ ᐅᑌᓕᒥᑐᔭᒃ᙮