Search form

ᑲᓓᔕᐊᓇ 5:21

21ᐅᑌᓕᑕᒧᐎᓇ, ᓂᐹᔭᐌᐎᓇ, ᑭᔥᑴᐯᐎᓐ, ᒪᒋ ᒪᑯᔐᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᐅ: ᓂᔮᑲᓇ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑭ ᐅᒋ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐊᓂᑭ ᐅᐅ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐊᑎ ᐋᔭᐌᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᐤ᙮