Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 1:4

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᐗᓯᑌ ᑭᔅᑭᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐁᓐᒐᓚ

4ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᐋᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᐁᓐᒐᓚ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑖᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚᐗᐤ᙮