Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 10:29

29ᑖᓀᓕᑯᒃ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋ ᑲᒀᑕᑭᐋᑲᓂᐎᑦ, ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓇᐗᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑕᑕᑯᔅᑳᐃᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᐸᓓᑲᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑕᑭᑕᒃ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂ ᒥᑯᓕᐤ, ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐸᓓᑭᐃᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᔭᓵᒋᐋᑦ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂ ᐊᒑᑾ?