Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 11

ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ

1ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᒫᑲ ᑫᒋᓇᐅᐎᓂᐗᓐ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐊᔅᐯᓕᒧᒋᑳᑌᑭ, ᐌᒋ ᑫᒋᓈᔦᓕᒋᑳᑌᑭ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᓄᑾᑭ᙮ 2ᐌᓴ ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑳ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑖᒋᒃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᒥᓗ ᐋᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

3ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᑦ ᐅᒋ ᓇᓯᑐᑌᓈᓇᐤ ᐊᔅᑭᐊ ᐁ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒋ, ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓄᑾᑭ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓄᑾᑭ᙮

4ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᐁᐱᓪ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᐙᓯᑌ ᒣᓨᔑᓂᓕᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᑫᓐ, ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑖᑦ ᑭᒋ ᐃᑖᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓰᑦ, ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒥᓕᒋ ᐅ ᒥᓕᐌᐎᓇ: ᐁᐗᑴᓕᐤ ᐅᒋ ᐋᑕ ᐁ ᓂᐱᑦ ᑫᔮᐸᒡ ᐋᔭᒥᐤ᙮

5ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᐃᓇᒃ ᑮ ᐹᔑᑯᓈᑯᐊᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ; ᓇᒪ ᒫᑲ ᑮ ᒥᔅᑲᐗᐤ, ᐁ ᑮ ᐹᔑᑯᓈᑯᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐌᓴ ᐸᒧᔑ ᑮ ᐹᔑᑯᓈᑯᐋᑲᓂᐎᑦ ᑮ ᐋᔭᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑕᒋᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑮ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 6ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᑖᐺᔦᓕᑐᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐃᑭᓐ ᑭᒋ ᓇᐃᓚᐌᐋᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑖᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑲᑕ ᑖᐺᑕᒻ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑎᐸᐊᒪᐙᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᓱᑲ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᑯᓕᒋ᙮

7ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᓄᐊ, ᐁ ᔮᒀᒥᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᑳ ᓄᑾᓂᓕᑭ, ᐁ ᔮᒀᒥᓯᑦ, ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᐤ ᐋᕐᑯᓕᐤ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐋᑦ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ; ᐊᐗᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐊᑎ ᐋᔮᑦ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ᙮

8ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᐁᑉᕃᐋᒻ, ᐃᔅᐱ ᓀᑐᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐃᑕ ᐁᔥᑾ ᑫ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ, ᑮ ᑖᐺᑕᒻ; ᑮ ᐗᓚᐎᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᑖᓐᑌ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ᙮ 9ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎ ᐊᔅᑮᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓐᑌᐎ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁ ᐎᑭᑦ ᒥᑭᐙᒥᒃ ᐊᓯᒋ ᐋᐃᓯᒃ ᓀᔥᑕ ᒉᑲᑉ, ᑳ ᐅ ᐎᒉᐙᑲᓂᑦ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ: 10ᐌᓴ ᑮ ᐊᔕᐙᐸᑕᒻ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᒪᔥᑲᐗᔅᑭᑌᓕᒃ, ᑳ ᑮ ᒋᒪᑖᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

11ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᓭᕋ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᒥᓚᐤ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᐁᐤ ᐊᐙᔑᔕ ᐋᑕ ᐋᔕᔾ ᐅᓴᒻ ᐁ ᑭᔐᐃᔅᑴᐎᑦ, ᐌᓴ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᑮ ᐃᑌᓕᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᑯᑦ᙮ 12ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᑮ ᐋᓂᔅᑫᐅᒋᐗᒃ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ, ᐎᓚ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓂᐱᑦ, ᐁᔅᐱᒋ ᒥᒉᑎᒋᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᒐᑯᔑᒃ ᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᔑ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓓᑲᐤ ᔑᔓᒡ ᑭᒋᑲᒥᒃ ᐁᑳ ᑫ ᑮ ᑌᐸᑭᒋᑲᑌᒃ᙮

13ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᑮ ᓂᐱᐗᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ, ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᓚᐙᐸᑕᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑫᒋᓀᓕᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᒋᒥᓇᒶᒃ, ᑮ ᐎᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒫᓐᑌᐎᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᒥᐱᒋᒋᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 14ᐌᓴ ᐊᓂᑭ ᐁᑯᔑ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ, ᐸᔭᑌ ᐃᑗᐗᒃ ᐁ ᓈᓇᑕᐌᓚᑕᑭᒃ ᐊᔅᑮᓕᐤ᙮ 15ᑖᐺ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒧᐙᑯᐸᓀ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᒋᒃ, ᑲᑕ ᑮ ᓇᐃᐸᓕᐃᑯᑕᐗᐤ ᑭᒋ ᑭᐌᒋᒃ᙮ 16ᒫᑲ ᐁᑯ ᓀᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᐁᐗᑴᓕᐤ, ᑳ ᑭᒋᑭᔑᑳᐗᓂᓕᒃ: ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᓀᐯᐎᓯᐤ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐗᐗ ᑭᒋ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ; ᐌᓴ ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒪᐌᐤ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ᙮

17ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᐁᑉᕃᐋᒻ, ᐃᔅᐱ ᑫᑴᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑫᐤ ᐋᐃᓯᑲ: ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᐊᓂᐃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ, ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑫᐤ ᐅ ᐯᔭᑯᔖᓇ, 18ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐋᓕᒧᒫᑲᓂᐎᑦ, ᐋᐃᓯᒃ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᐗᒃ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ: 19ᐁ ᐃᑕᑭᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑫᔥᑭᑖᑦ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ, ᐊᐳᒋᑲ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ; ᐃᑕ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐋᔭᐙᑦ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓂᒃ᙮

20ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᐋᐃᓯᒃ ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ ᒉᑲᐸ ᓀᔥᑕ ᐃᓴᐊ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒃ ᑫᒀᓇ ᐁᔥᑾ ᑫ ᐃᑭᓂᓕᑭ᙮

21ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒉᑲᑉ, ᐃᔅᐱ ᑫᑳᑦ ᓀᐱᑦ, ᑮ ᒥᓦᑭᐃᒣᐤ ᑳ ᓂᔑᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ ᒍᓯᑉ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᔭᒥᐁᔅᑖᑫᐤ, ᐁ ᐊᓱᔑᒃ ᑕᑯᒡ ᐅ ᓴᔅᑲᐅᓂᒃ᙮

22ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒍᓯᑉ, ᐃᔅᐱ ᑫᑳᑦ ᓀᐱᑦ, ᑮ ᒪᒥᔅᑯᑕᒻ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᓕᒋ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐗᔑᒥᔕ: ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᐅᔅᑲᓇ ᐅᒋ᙮

23ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒧᓯᔅ, ᐃᔅᐱ ᓀᑖᐎᑭᑦ, ᑮ ᑳᓕᑯ ᐅᓂᑭᐃᐗ ᓂᔅᑐ ᐱᓯᒶ ᐃᔥᐱᔥ, ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᐁ ᒥᓗᓈᑯᓯᑦ ᐊᐙᔑᔥ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑯᔅᑕᒬᐗᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᓕᐤ᙮

24ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒧᓯᔅ, ᐃᔅᐱ ᐁᑌ ᑭᔑᓂᑖᐎᑭᑦ, ᑮ ᐋᓉᑕᒻ ᐯᕈ ᐅᑖᓂᓴ ᐅᑯᓯᓯᓕᐗ ᑭᒋ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᑦ; 25ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐙᐌᓛᐸᑕᒃ ᑭᒋ ᐎᒋᑲᒀᑕᑭᓰᒪᑦ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐃᔥᐱᔥ ᐊᒋᓚᐤ ᐱᑯ ᑭᒋ ᒥᓚᐙᑎᑯᑖᑦ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓜᓕᒋᑳᑌᒃ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓐ; 26ᐅ ᒫᓓᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᙭ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒥᔕᑭᓯᐎᓂᐗᓂᓕᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᐃ ᐌᓗᑎᓯᐎᓇ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ ᐃᒋᑉᑎᒃ: ᐌᓴ ᑮ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒻ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

27ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑮ ᓇᑲᑕᒻ ᐃᒋᑉᑦ, ᐁᑳ ᐁ ᑯᔅᑕᒸᑦ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ ᐅᑦ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᑮ ᔑᐯᓕᑕᒻ, ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᓄᑯᓯᓕᒋ᙮ 28ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒻ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᑭᑲᐎᐌᐱᓂᑳᑌᓕᒃ ᒥᑯᓕᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔥᑕᒧᔖᓇ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓵᒥᓈᑦ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ᙮

29ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑮ ᔖᐳᔅᑲᒶᒃ ᒣᒀᑲᒥ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐹᑾᔅᑲᒥᒃ, ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᒋᑉᑎᐋᓇᒃ ᐁ ᑯᒋᑐᑕᑭᒃ ᑮ ᓂᔅᑕᐸᐌᐗᒃ᙮

30ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒉᕆᑯ ᒣᓂᑲᓇ ᑮ ᐸᑭᑎᓋ, ᐃᔅᐱ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔀᓱ ᑭᔑᑳᐗ ᐁ ᑮ ᐙᔅᑳᔅᑲᐃᑳᑌᑭ᙮ 31ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐃᓐ ᐅᒋ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐤ ᕃᐋᑉ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐎᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ, ᐃᔅᐱ ᐸᑐᑲᐋᑦ ᐅᑭᒧᓵᐱᐗ ᑳᔭᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ᙮

32ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑫᔮᐸᒡ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ? ᐌᓴ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓂ ᑳ ᓄᑌᐸᓕᐃᑯᑖᔾ ᑭᒋ ᐋᓕᒧᒪᒃ ᑭᑎᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᐯᕌᒃ, ᓀᔥᑕ ᓵᒻᓴᓐ, ᓀᔥᑕ ᒉᑉᑕ, ᓀᔥᑕ ᑌᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᓵᒻᔫᐃᓪ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ: 33ᐊᓂᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᔖᑯᒋᑖᒋᒃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓇ, ᑳ ᑮ ᐃᔑᒋᑫᒋᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ, ᑳ ᑮ ᑭᐳᑐᓀᐙᒋᒃ ᒥᔑᐱᔑᐗ, 34ᑳ ᑮ ᐋᔅᑕᐌᐊᑭᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐗᓚᑌᓕᒃ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᐅᔑᑕᑭᒃ ᐁ ᑳᔖᓕᒃ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ, ᐁ ᓕᓚᒥᓯᒋᒃ ᑳ ᑮ ᒪᔥᑲᐎᓯᐋᑲᓂᐎᒋᒃ, ᑳ ᑮ ᓱᑭᑌᐁᒋᒃ ᐁ ᓄᑎᓂᑫᒋᒃ, ᑳ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐙᒋᒃ ᐅ ᓄᑎᓂᑫᐎᓕᓕᒥᓕᐗ ᒫᓐᑌᐗ᙮ 35ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑮ ᒥᓛᐗᒃ ᐅ ᓂᐱᒥᐗᐗ ᐁ ᑭᐌ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ:

ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑲᒀᑕᑭᐋᐗᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐎ ᐎᑾᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ: ᑭᒋ ᑮ ᐋᔭᒋᒃ ᓇᐗᒡ ᒥᓗ ᐗᓂᔥᑲᐎᓂᓕᐤ᙮ 36ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑴᒋᐊᐗᒃ ᐁ ᐋᔭᓵᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᐸᓴᔅᑌᐙᑲᓂᐎᒋᒃ, ᐁᐁ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐸᐙᐗᒃ; 37ᑮ ᐱᒶᓯᓈᑕᐗᐗᒃ, ᑮ ᑌᑖᐎᑖᔅᑭᐳᓇᐗᒃ, ᑮ ᑲᑴᒋᐋᐗᒃ, ᑮ ᓂᐸᐊᐗᒃ ᔑᒫᑲᓐ ᐅᒋ: ᑮ ᑭᑎᒫᑭᐹᐹᐃᑐᑌᐗᒃ ᐁ ᐎᓛᑕᑭᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔣᔮᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑯᑕᐙᔮᓂᓕᐤ; ᐁ ᑭᑎᒫᑭᓯᒋᒃ, ᐁ ᐊᓕᒥᓯᒋᒃ, ᐁ ᑲᒀᑕᑭᓯᒋᒃ; 38(ᐊᓂᑭ ᐊᔅᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᔅᑖᑯᒋᒃ;) ᑮ ᑭᑎᒫᑭᐹᐹᐃᑐᑌᐗᒃ ᐸᑾᑕᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐗᒌᒃ, ᓀᔥᑕ ᐙᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐎᐸᔅᑲᒥᑳᒃ ᐊᔅᑮᒃ᙮

39ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᒋᒃ ᒥᓗ ᐃᑖᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐅᑌᓇᒶᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ: 40ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᐗᒡ ᒥᓗ ᑫᒀᓐ ᐁ ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒫᑕᒃ, ᐎᓚᐗᐤ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐎᒉᐗᑭᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᒥᑐᓂᐎᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮