Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 11:7

7ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᓄᐊ, ᐁ ᔮᒀᒥᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᑳ ᓄᑾᓂᓕᑭ, ᐁ ᔮᒀᒥᓯᑦ, ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᐤ ᐋᕐᑯᓕᐤ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐋᑦ ᑳ ᐃᑕᔑᑦ; ᐊᐗᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐊᑎ ᐋᔮᑦ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ᙮