Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 12:23

23ᐊᓂᒪ ᒫᒪᐎ ᒪᐗᒋᐃᑐᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᒥᐗᐗ ᓃᔥᑕᒧᔖᓇᒃ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᓱᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᐗᐗ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᒥᑐᓂᐋᑲᓂᐎᒋᒃ,