Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 3:6

6ᒫᑲ ᙭ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐌᐅᑯᓯᓯᒪᐎᑦ ᐁ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭ; ᑭᓚᓈᓇᐤ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒻ, ᑮᔥᐱᓐ ᒪᔥᑲᐎ ᒥᒋᒥᓇᒪᒃ ᐊᓂᒪ ᑫᒋᓀᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᒪᒃ ᐁ ᐋᔨᒋ ᐊᔅᐯᓕᒧᔭᒃ ᐱᓕᔥ ᑫ ᐃᔥᒀᐸᓕᒃ᙮