Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 4

1ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᑯᔅᐹᓀᓕᑖᑕᐤ, ᐋᑕ ᐁ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᑲᐎᔭᒃ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᓜᓯᐎᓂᒃ ᐊᐌᓂᑳᓇᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭᒋ ᓄᑌᔥᑲᑭᒃ᙮ 2ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑲᐎᓈᓇᐤ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐎᓚᐗᐤ: ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᑮ ᐃᑖᐸᒋᐃᑯᐗᒃ, ᐁᑳ ᐊᓯᒋ ᐁ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᑕᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ᙮ 3ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᒪᒃ ᑭ ᐱᑐᑲᓈᓇᐤ ᐋᓜᓯᐎᓂᒃ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑳ ᐃᔑ ᑭᒋᐃᑗᔮᓐ ᓂᑦ ᐊᑯᓚᐌᓯᐎᓂᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᐱᑐᑫᐗᑴ ᓂᑦ ᐋᓜᓯᐎᓂᒃ: ᐋᑕ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᐁ ᑮ ᑭᔑᑖᓂᐗᑭ ᐁ ᒫᒋ ᐊᔅᑭᐗᒃ ᐊᔅᐱᓐ᙮ 4ᐌᓴ ᓈᓐᑕᐤ ᐃᑕ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᓂᔂᔅ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑮ ᐊᓜᐱᐤ ᓂᔂᔅ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᐅᒋ᙮ 5ᐁᑯᑕ ᐅᑕ ᒥᓇ ᓀᔥᑕ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐱᑐᑫᐙᑴ ᓂᑦ ᐋᓜᓯᐎᓂᒃ᙮ 6ᐁ ᓄᑾᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑭᒃ ᐋᑎᑦ ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐱᑐᑫᒋᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑕᐺᑕᑭᒃ: 7ᒥᓇ ᒫᑲ, ᐋᓕᒧᑕᒻ ᓈᓐᑕᐤ ᐯᔭᒃ ᑭᔑᑳᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐱᑎᒃ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐋᑕ ᑭᓉᔥ ᐁ ᑮ ᐃᔅᐸᓕᒃ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑣᓂᐗᒃ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐎ ᓇᑐᑕᒬᒃ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᒪᔥᑲᐎᑖᒃ ᑭᑌᐃᐙᐗ᙮

8ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᒋᓴᔅ ᑮ ᒥᓛᑯᐸᓀ ᐋᓜᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᑲᑕ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒧᑯᐸᓐ ᑯᑕᑭᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ᙮ 9ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐃᑕᑾᓐ ᐋᓜᓯᐎᓐ ᑫ ᐋᔮᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 10ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐱᑐᑫᑦ ᐅᑦ ᐋᓜᓯᐎᓂᒃ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐳᓂᑕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐳᓂᑖᑦ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ᙮ 11ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐊᑐᔅᑫᑕᐤ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᐋᓜᓯᐎᓂᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᐸᑭᔑᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐸᑭᔑᓈᓂᐗᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒋᑳᑌᒃ᙮

12ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐱᒫᑎᓯᒪᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᓱᑳᑎᓯᒪᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᑳᔖᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᓂᔓᐱᔅᑲᒧᑭ ᔑᒫᑲᓐ, ᐁ ᔖᐳᐸᓕᓕᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᑮ ᐅᒋ ᓀᓇᐎᓂᑳᑌᒃ ᐊᒑᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᐋᓂᔅᑲᐎᑲᓇᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑲᓂᐱᒥ, ᓀᔥᑕ ᓂᓯᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᓂᓕᐤ ᑳ ᒥᑐᓀᓕᒋᑳᑌᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑌᓕᒋᑳᑌᒃ ᒥᑌᐃᒃ᙮ 13ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐃᑖᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐹᔭᑌᓈᑯᓯᑦ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᑦ: ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒧᔐᔅᑌᐗ ᓀᔥᑕ ᐸᔭᑕᔅᑌᐗ ᐅᔅᑭᔑᑯᒃ ᐊᓇ ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒥᑕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᓇ ᒪᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ

14ᐁ ᓄᑾᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᐗᒃ ᑫᔅᑎᓯᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᐊᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑐᑌᑦ, ᒋᓴᔅ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᑯᔑ ᒥᒋᒥᓈᑕᐤ ᑭᑦ ᐃᑣᓱᐎᓂᓇᐤ᙮ 15ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐋᔭᐙᓇᐤ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᑫ ᑮ ᐃᑕᒪᒋᑖᑦ ᑭᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᓇᐗ; ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ ᑮ ᑲᑴᒋᐊᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᓈᓇᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒻ᙮ 16ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁᑯᔑ ᓱᑭᑌᐁᐎ ᐯᒋ ᓈᑖᑕᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓐ, ᑭᒋ ᑮ ᐅᑎᓇᒪᒃ ᑭᑎᒫᑫᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᔅᑲᒪᒃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᐎᒋᐃᑯᔭᒃ ᐃᐊᓕᒥᓯᔭᑯ᙮