Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 6:10

10ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒑᑎᓯᐤ ᑭᒋ ᐗᓂᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒃ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓵᑭᐃᐌᐎ ᐋᐸᑎᓯᐎᓂᐗᐤ, ᑳ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᔦᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᐁ ᑮ ᐅᒋᔅᑕᒪᐌᑾᒃ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ, ᑫᔮᐸᒡ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᒋᔅᑕᒪᐌᑾᒃ᙮