Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 7:11

11ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᑐᓂᐎᓯᐎᓐ ᐌᒋᐸᓕᒃ ᓕᐹᐃ ᐅ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᐎᓂᒃ, ᐌᓴ ᐁᑯᑕ ᐌᑎᓇᑭᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᓇᑕᐌᓕᒋᑳᑌᒃ ᑯᑕᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑎᓕᔅᐸᓐ ᒣᓪᑭᓯᑌᑲ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑖᑲᓂᐎᑦ ᐁ ᐃᑎᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑎᓕᔅᐸᓐ ᐁᕋᓇ?