Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 8:5

5ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᒋᑳᑌᑭ ᓀᔥᑕ ᐁᑎᑳᔅᑌᑎᑭ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᑫᒀᓇ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒧᓯᔅ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐃᔅᐱ ᐁ ᐎ ᐅᔑᑖᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒥᓕᐤ; ᐌᓴ, ᐙᐸᑕ, ᐃᑗᐤ, ᑭᒋ ᐅᔑᑖᔭᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᐃᔑᓈᑾᑭ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᑕᒪᓐ ᐊᓐᑕ ᐗᒌᒃ᙮