Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 9

ᐊᔅᑭᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑭᔑᑯ ᐊᔭᒥᐋᐎᓐ

1ᑖᐺ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ ᑮ ᐋᔮᒪᑲᓐ ᐁ ᐃᑕᔓᐙᓂᐗᒃ ᒪᓂᑐᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᐎ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒻ᙮ 2ᐌᓴ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᓐ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒻ: ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ, ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑕᑾᒃ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᒋᓱᓈᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔅᑣᑯᐎ ᐊᓚᑯᓇᐤ; ᐸᓓᑭᐎᑲᒥᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ: 3ᐱᒋ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᓂᔓ ᐊᑯᐃᑲᓂᒃ ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒻ ᒥᔭᐗᒋ ᐸᓓᑲᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ; 4ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᐸᑭᒋᑫᐎᓛᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂ ᐋᕐᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᑳ ᐅᒋ ᐊᑾᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐱᒋ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐊᓱᐗᒋᑲᓐ ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᒫᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁᕋᓐ ᐅ ᒥᔅᑎᑯᒻ ᑳ ᓵᑭᐸᑳᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂ ᓇᐸᑲᓯᓂᔭ; 5ᐗᑭᒡ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂ ᒉᕋᐱᒪᒃ ᐁ ᒐᑳᔅᑌᔅᑕᑭᒃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎ ᐊᐱᐎᓂᓕᐤ: ᐅᐅ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓄᒡ ᒥᑐᓂ ᓂ ᑮ ᐋᓕᒧᑌᓈᓐ᙮

6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᐅ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᒋᑳᑌᑭ, ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒧᔕᒃ ᑮ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒥᒃ, ᐁ ᑎᐱᑐᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 7ᒫᑲ ᐱᒋ ᐊᓂᒪ ᓂᔓ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ, ᐯᔭᑾᐤ ᒣᔕᑯᐱᐴᓐ, ᐁ ᐱᑐᑲᑖᑦ ᒥᑯᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑫᔅᑕᒫᓱᑦ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐙᓂᐊᔨᑎᐎᓂᐙᐗ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᒋ: 8ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ, ᐁ ᐃᔑ ᐱᑐᑳᓂᐗᒃ ᐃᑕ ᒥᔭᐗᒋ ᐸᓓᑲᒃ ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᐁ ᑮ ᐹᔭᑌ ᓄᑯᑖᓂᐗᒃ, ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒻ ᐁ ᑮ ᓂᐸᐎᒪᑲᒃ; 9ᐁᐗᑯ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓐ ᐁᑯᔅᐱ ᑭᒋ ᐃᑕᑾᒃ, ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑳᓂᐗᑭ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓇ, ᐁᑳ ᑳ ᑲᔥᑭᐅᒪᑲᑭ ᑭᒋ ᒥᑐᓂᐎᐃᑯᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᒃ, ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐃᔑ; 10ᐃᑕ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ ᒥᒋᓱᐎᓇ ᐱᑯ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᑴᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᓇᓈᑲᐤ ᑭᒋᔅᑕᐸᐗᓕᑎᓱᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐎᔮᓯᐎ ᐃᑕᔓᐌᐎᓇ, ᑳ ᑮ ᐅᓚᔓᐙᓂᐗᑭ ᐱᓕᔥ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑯᐸᓀ ᒥᑐᓂ ᒀᔭᔉ ᐋᔭᒥᐋᐎᓐ᙮

11ᒫᑲ ᙭ ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᒃ, ᐊᓇ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᒥᓗ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑭ, ᐊᐙᓯᑌ ᑫᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᐯᔅᑭᓛᑫᒃ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒥᒃ, ᐁᑳ ᒥᒋᒋᔭ ᑳ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᒃ, ᐁᐗᑯ, ᐁᑳ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᐅᔑᑖᓂᐗᒃ; 12ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑐᔑᔕ ᐅᒥᑯᓕᐤ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᒥᑯ, ᐯᔭᑾᐤ ᑮ ᐅᒋ ᐱᑐᑫᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐸᓓᑲᓂᓕᒃ, ᐁ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᒫᑕᒃ ᑳᑭᑫ ᑎᐸᐊᒫᑫᔅᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ᙮ 13ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᒥᔅᑐᓴᒃ ᓀᔥᑕ ᑯᑕᒃ ᐅᒥᑯᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᓄᔐ ᒥᔅᑐᔅ ᐅ ᐱᑯᑌᐤ, ᐁ ᐅᒋ ᐗᓴᓶᐱᓇᒫᒋᒃ ᑳ ᐎᓕᐱᓯᒋᒃ, ᐯᓓᑭᐃᐌᒪᑲᓄᑴ ᑭᒋ ᐸᓓᑲᒃ ᒥᔮᔅ; 14ᑖᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᐙᓯᑌ ᙭ ᐅᒥᑯᒻ, ᐊᓇ ᑳᑭᑫ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ, ᒥᑐᓂ ᐁᑳ ᐁ ᒪᒋᐃᑎᑦ, ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔅᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᑫ ᐸᔦᑭᑖᑦ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐤ ᓂᐱᐎ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑲᐌᒃ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ?

15ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑫᑦ ᐅᔥᑭ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂᒃ, ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐅᒋ ᑎᐸᐊᒃ ᐊᓂᐃ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭ ᒣᒀᒡ ᓃᔥᑕᒻ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑕᑾᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᓇᑐᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒋᒃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳᑭᑫ ᑎᐯᓕᒋᑲᓂᓕᐤ᙮

16ᐌᓴ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᓇᑲᑕᒫᑫᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᐅᒋᑕᐤ ᓂᐱᐤ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᑦ ᓇᑲᑕᒫᑫᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ᙮ 17ᐌᓴ ᓇᑲᑕᒫᑫᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐋᐸᑕᓐ ᑳ ᓂᐱᑡᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑖᐸᑕᓐ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐅᔑᑖᑦ ᓇᑲᑕᒫᑫᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ᙮ 18ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐸᓓᑭ ᐸᑳᓐ ᐊᔅᑖᓂᐗᓐ ᐁᑳ ᐁ ᓯᑲᐃᑳᑌᒃ ᒥᑯ: 19ᐌᓴ ᐃᔅᐱ ᒧᓯᔅ ᒥᓯᐌ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᑳ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᑮ ᐅᑎᓇᒬᐤ ᒥᔅᑐᔑᔕ ᓀᔥᑕ ᑯᑕ ᐅᒥᑯᓕᐤ, ᐊᓯᒋ ᓂᐱᓕᐤ, ᐁ ᒥᒀᑭ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐱᐌᔭ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎᑭᒫᑾᑭ ᓂᑕᐎᑭᑖᑲᓂᔕ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᑲᐎᐯᑲᐋᑕᒻ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, 20ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒥᑯ ᑳ ᐅᒋ ᐊᓕᑕᒃ ᓇᑲᑕᒫᑫᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑕᔕᐙᑎᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 21ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᒥᑯᓕᐤ ᑮ ᐅᒋ ᐸᑭᑲᐎᐯᑲᐋᑕᒻ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᒥᑭᐙᒥᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐋᐸᒋᑖᓂᐗᑭ᙮ 22ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑫᑳᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒥᑯ ᐅᒋ ᐸᔦᑭᑖᓂᐗᓋ: ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᓯᑲᐃᑳᑌᒃ ᒥᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᐊᔐᓇᒫᑫᐎᓐ᙮

᙭ ᐅᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐎᓐ ᐊᔕᑳᑌᐗ ᒪᒋᐃᑎᐎᓇ

23ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐅᒋᑕᐤ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᔅᐱᑕᒧᒪᑲᑭ ᑫᒀᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐹᔦᑭᑖᓂᐗᑭ; ᒫᑲ ᑫᒋᐙᒃ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᑫᒀᓇ, ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒥᓨᔑᑭ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓇ ᐅᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᐅ᙮ 24ᐌᓴ ᙭ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᐃᑕ ᑳ ᐸᓓᑲᑭ ᒥᒋᒋᔭ ᑳ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᑭ, ᑳ ᓇᔅᐱᑕᒧᒪᑲᑭ ᐃᑕ ᑖᐺ ᑳ ᐸᓓᑲᒃ; ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑫᒋᐙᒃ ᐁᑯᑕ ᐊᓄᒡ ᑭᒋ ᓄᑯᓯᔅᑕᒫᑕᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: 25ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁᔥᑾ ᒥᒉᑡᐤ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᑦ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐁ ᑮ ᐱᑐᑫᑦ ᐃᑕ ᐁ ᐸᓓᑲᒃ ᒣᔕᑯᐱᐴᓐ ᐁ ᐋᔭᐙᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᐅᒥᑯᓕᐤ; 26ᐌᓴ ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᑐᑕᒧᑯᐸᓀ ᒥᒉᑡᐤ ᑲᑕ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐸᓐ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᒫᒋ ᐊᔅᑭᐗᒃ: ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᑭ ᑮ ᓄᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᐃᑲᑌᓇᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᑦ᙮ 27ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᔓᐙᒋᑳᑌᓕᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐯᔮᑾᐤ ᑭᒋ ᓂᐱᒋᒃ, ᑭᐃᔥᑾ ᐊᓂᒪ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓈᑲᓂᐎᒋᒃ; 28ᐁᑯ ᓂᔥᑕ ᙭ ᐯᔭᑾᐤ ᑳ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᓇᔭᑕᒸᑦ ᒥᒉᑦ ᐅ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐗ: ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᐊᔕᐙᐸᒥᑯᑦ ᒥᓇ ᑲᑕ ᓄᑯᓰᔅᑕᐌᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐅᑎᓇᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐋᑦ᙮