Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 9:15

15ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑫᑦ ᐅᔥᑭ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂᒃ, ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐅᒋ ᑎᐸᐊᒃ ᐊᓂᐃ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭ ᒣᒀᒡ ᓃᔥᑕᒻ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑕᑾᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᓇᑐᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒋᒃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳᑭᑫ ᑎᐯᓕᒋᑲᓂᓕᐤ᙮