Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 9:19

19ᐌᓴ ᐃᔅᐱ ᒧᓯᔅ ᒥᓯᐌ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᑳ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᑮ ᐅᑎᓇᒬᐤ ᒥᔅᑐᔑᔕ ᓀᔥᑕ ᑯᑕ ᐅᒥᑯᓕᐤ, ᐊᓯᒋ ᓂᐱᓕᐤ, ᐁ ᒥᒀᑭ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐱᐌᔭ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎᑭᒫᑾᑭ ᓂᑕᐎᑭᑖᑲᓂᔕ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᑲᐎᐯᑲᐋᑕᒻ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ,