Search form

ᐦᐃᑉᕉᐗ 9:23

᙭ ᐅᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐎᓐ ᐊᔕᑳᑌᐗ ᒪᒋᐃᑎᐎᓇ

23ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐅᒋᑕᐤ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᔅᐱᑕᒧᒪᑲᑭ ᑫᒀᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐹᔦᑭᑖᓂᐗᑭ; ᒫᑲ ᑫᒋᐙᒃ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᑫᒀᓇ, ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒥᓨᔑᑭ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓇ ᐅᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᐅ᙮