Search form

ᒉᒻᔅ 1:25

25ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑫᓇᐙᐸᑕᒧᑴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒫᐗᒡ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒧᔕᒃ ᑫᓇᐎᑖᒋ, ᐎᓚ ᐁᑳ ᐁ ᐗᓂᑭᔅᑭᓯᑦ ᐁ ᐯᑕᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᑐᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ, ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᒃ᙮