Search form

ᒉᒻᔅ 3

ᒥᑌᓚᓕ

1ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᒥᒉᑎᓇᐗᐤ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑲᐎᔭᒃ᙮ 2ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑭᑦ ᐃᔑ ᐗᓂᐋᔨᑎᓈᓇᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᐗᓂᐋᔨᑎᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᐁᐗᑯ ᑳ ᒥᑐᓂᐎᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᑲᔥᑭᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᒥᔭᐎᓕᐤ᙮ 3ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐊᔅᑕᐙᓈᓇᐤ ᑕᐱᑐᓀᐱᒋᑲᓇ ᒥᔅᑕᑎᒶᒃ ᐅᑐᓂᐙᒃ, ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑖᑕᑾᒃ: ᑭ ᑴᔅᑭᓇᒸᓇᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐎᔭᐙᐗ᙮ 4ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᒃ ᓀᔥᑕ ᓈᐱᒀᓇ, ᐋᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᔖᑭ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔑᐸᓕᐃᑯᒪᑲᑭ ᐁ ᓱᑭᓚᐌᒃ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑴᔅᑭᐸᓕᑖᓂᐗᓋ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐋᐱᔖᔑᒃ ᑕᑾᐃᑲᓐ ᐅᒋ, ᐃᑕ ᐱᑯ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ᙮ 5ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᒥᑌᓚᓕ ᐁ ᐋᐱᔖᔑᒃ ᐸᔅᑫᓯᐎᓐ, ᒫᒪᑖᑯᒧᒪᑲᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ᙮

ᒫᑎᑲ, ᐁᔅᐱᒋ ᒥᔅᑕᐃ ᒥᑎ ᐁ ᐸᓯᑌᒃ ᐁ ᐋᐱᔖᔑᒃ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐅᒋ᙮ 6ᒥᑌᓚᓕ ᒫᑲ ᐃᔥᑯᑌᐗᓐ, ᐁ ᒥᓯᐌᔅᑲᒥᑯᐗᒃ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ; ᐁᑯᔑ ᐃᑕᑾᓐ ᒥᑌᓚᓕ ᒣᑴᔮᔥ ᐸᔅᑫᓯᐎᓈᒃ, ᐁ ᐎᓂᐃᐌᒪᑲᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᒥᔭᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓴᔅᑲᐃᒧᒪᑲᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᓴᔅᑲᐃᑳᑌᒃ ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᐤ ᐅᒋ᙮ 7ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑐᐎ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᓀᐱᑾᒃ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒦᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᓗᔅᐱᓯᐱᑯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐋᔕᔾ ᑮ ᓗᔅᐱᓯᐃᑯᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗ: 8ᒫᑲ ᒥᑌᓚᓕ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᔥᑭᑕᐤ ᑭᒋ ᓗᔅᐱᓯᑖᑦ; ᓇᒪᐎᓚ ᑫ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑳᑌᒃ ᐁ ᐃᔑ ᒫᓛᑕᒃ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ ᓂᐱᐎᓂ ᐱᒋᐳᐎᓐ᙮ 9ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭ ᒫᒥᒋᒫᓇᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐊᓇ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ ᐅᑎ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᒐᑭᒫᓇᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑳ ᐅᔑᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᓇᔅᐱᑕᐙᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 10ᐯᔭᒃ ᒥᑐᓂᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᒥᓦᑭᒥᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒪᒐᑭᒥᐌᐎᓐ᙮ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐃᑭᓄᐙᑯᐸᓐ᙮ 11ᐃᑕ ᐁ ᒧᔅᑭᒋᐗᒃ ᐯᔭᑾᓄᒃ ᓈ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᐁ ᔑᐙᒃ ᓂᐱ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎᓴᑲᒃ? 12ᐹᑫᓵᓂᒥᓈᑎᒃ ᓈ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑳᑕ ᓂᑕᐎᑭᑕᐤ ᐱᒥᐋᑎᒃ ᒥᓂᔕ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᔓᒥᓈᑎᒃ ᐹᑫᓵᓂᒥᓇ? ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᑕ ᐁ ᒧᔅᑭᒋᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᔑᐎᑖᑲᓈᐳ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᑲᔑᒃ ᓂᐱ᙮

ᐊᓂᒪ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᒋ

13ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐙᐸᑎᓕᐌᐤ ᐁ ᒥᓗ ᐃᑖᑎᓰᑦ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂ ᓗᔅᑳᑎᓯᐎᓂᒃ᙮ 14ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᔭᔦᒃ ᒪᒋ ᐅᑌᓕᒥᑐᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒀᓗᑐᑖᑐᐎᓐ ᑭᑌᐃᐙᒃ, ᐁᑳ ᐎᓚ ᒫᒪᑖᑯᒧᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑭᓛᔅᑭᑕᒧᒃ ᑖᐺᐎᓐ᙮ 15ᐅᒪ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᒋ ᓛᔑᐸᓕᐤ, ᒫᑲ ᐊᔅᑭᐗᓐ, ᐎᔮᓯᐗᓐ, ᒪᒋᒪᓂᑐᐗᓐ᙮ 16ᐌᓴ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐅᑌᓕᒥᑐᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒀᓗᑐᑖᑐᐎᓐ, ᐁᑯᑕ ᐁᑕᑾᒃ ᐙᐙᓀᓕᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒪᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ᙮ 17ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ ᓃᔥᑕ ᐸᔦᑲᓐ, ᐁᑯ ᑳᔮᒣᐗᓐ, ᓗᑳᑕᓐ, ᐌᑕᓐ ᑭᒋ ᔑᑭᒋᑳᑌᒃ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒥᓗ ᒥᓂᔕ, ᐁᑳ ᐁ ᑶᑕᐎᐃᑌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᔭᒥᐊᑳᓱᒪᑲᒃ᙮ 18ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐗᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᓂᑕᐎᑭᑕᒪᐗᐗᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᑫᒋᒃ᙮