Search form

ᒉᒻᔅ 3:13

ᐊᓂᒪ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᒋ

13ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐙᐸᑎᓕᐌᐤ ᐁ ᒥᓗ ᐃᑖᑎᓰᑦ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂ ᓗᔅᑳᑎᓯᐎᓂᒃ᙮