Search form

ᒉᒻᔅ 4

ᐊᔥᑮᐎ ᐅᑐᑌᒥᒥᑐᐎᓐ

1ᑖᓐᑌ ᐌᒋᐸᓕᑭ ᓇᑐᐸᓕᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᓄᑎᓂᑐᐎᓇ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ; ᓇᒪ ᓈ ᐅᑕ ᐅᒋᐸᓕᐗ, ᑭ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓇ ᑳ ᓇᑐᐸᓕᑭ ᑮ ᐸᔅᑫᓯᐎᓂᐙᒃ? 2ᑭ ᓇᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ: ᑭ ᓂᐹᔨᐙᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐸᑯᓭᓕᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐅᑎᓀᓇᐗᐤ: ᑭ ᓄᑎᓂᑳᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᑐᐸᓕᓈᐗᐤ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᓇᑐᑕᒫᔦᒃ᙮ 3ᑭ ᓇᑐᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐅᑎᓀᓇᐗᐤ, ᓇᔅᐹᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑐᑕᒫᔦᒃ, ᑭᒋ ᒣᔅᑎᓇᒣᒃ ᑭ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᐙᒃ᙮ 4ᑭᓚᐗᐤ ᐱᔑᒀᑎᓰᔅᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᑐᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ ᐅᑐᑌᒥᐌᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐸᒀᑖᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ? ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐎ ᐅᑐᑌᒥᒥᑦ ᐊᔅᑭ, ᐸᒀᑌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 5ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓇᐗᐤ ᓈ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᐊᓇ ᐊᒑᒃ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑕᒃ ᐊᑲᐙᑕᒻ ᐅᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ? 6ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓕᐌᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ: ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑗᑦ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᔅᑯᔅᑕᐌᐤ ᐅᒥᔕᑭᓯᐗ, ᒫᑲ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᒥᓓᐤ ᐅᑕᐸᑌᓕᒧᐗ᙮

7ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔅᑖᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓇᔅᑯᔅᑖᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐅᔑᒥᑖᒃ᙮ 8ᐯᔣᐸᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐯᔣᐸᒥᑖᒃ᙮ ᑭᒋᔅᑎᓇᒧᒃ ᑭᒋᒋᐗᐗ, ᒣᒋᑣᔦᒃ; ᐸᔦᑭᑖᒃ ᒫᑲ ᑭᑌᐃᐙᐗ ᑳ ᓂᔓ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᔦᒃ᙮ 9ᑲᒀᑕᑭᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᒀᑕᑫᓕᒧᒃ, ᓀᔥᑕ ᒫᑐᒃ: ᐁᑯᔑ ᑭ ᐹᐱᐎᓂᐗᐤ ᑲᒀᑕᑫᓕᒧᐎᓂᒃ ᑲᑕ ᐃᔑ ᑴᔅᑭᐸᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᓗᐙᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᑯᓯᑾᒪᒋᐅᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 10ᑖᐸᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᔅᑖᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐅᐱᓂᑖᒃ᙮

ᐁᑳᐎᓚ ᑎᐹᔅᑯᓐ ᑮᒋ ᐅᑕᔭᒥᐊᐤ

11ᐁᑳᐎᓚ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒥᑐᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒫᑦ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓈᑦ ᐎᒋᔖᓇ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐅᓚᔔᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑎᐹᔅᑯᓓᓕᑕᒻ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐹᔅᑯᓀᓕᑕᒪᓂ ᐅᓚᔔᐌᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐃᑐᑌᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭ ᑎᐹᔅᑯᓀᓕᑌᓐ᙮ 12ᐃᑕᐤ ᐯᔭᒃ ᑳ ᒥᓕᐌᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᐊᓇ ᑳ ᑲᔥᑭᑖᑦ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᐌᑦ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᐌᑦ: ᐊᐌᓇ ᑭᓚ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓇᑦ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓇ?

ᑭ ᔮᑾᒥᒥᑲᐎᓈᓇᐤ ᐁᑳ ᒋ ᒫᒫᑖᑯᒧᔭᒃ

13ᐋᔅᑕᒥᒃ ᐃᓴ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐃᑗᔦᒃ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐙᐸᑫ ᓂ ᑳ ᐃᑐᑖᓈᓐ ᐯᔭᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑫ ᑕᔑᑫᔮᒃ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᐱᐴᒃ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᐊᑖᐌᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᑖᐙᑫᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᓯᔮᒃ: 14ᑖᐺ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑫᒀᓐ ᑫ ᐃᑭᒃ ᐙᐸᑫ᙮ ᐌᓴ ᑫᒀᓐ ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐗᐤ? ᐌᓴ ᐗᔅᑯᐗᓐ, ᐱᑕᒫ ᑳ ᓄᑾᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐹᔑᑯᓈᑾᒃ᙮ 15ᐌᓴ ᐅᒪ ᑭ ᑳ ᐃᑣᑕᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑌᓕᑕᑫ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓂ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᓂ ᑳ ᑐᑌᓈᓐ᙮ 16ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᑭ ᒥᓚᐙᑌᓇᐗᐤ ᑭ ᒫᒪᑖᑯᒧᐎᓂᐙᒃ: ᒥᓯᐌ ᐅᒪ ᐃᔑ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ ᒫᓛᑕᓐ᙮

17ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐊᓇ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᑭᒋ ᒥᓗ ᑐᑕᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᑐᑕᒃ, ᐁᐗᑯ ᒪᒋᑐᑕᒻ᙮