Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 1

ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐊᔭᒥᐎᓐ

1ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑮ ᑭᒋᒪᓂᑐᐎᐤ᙮ 2ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 3ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐅᔑᑕᐤ; ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓐ ᐎᓚ ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᑦ᙮ 4ᐎᓚ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 5ᐙᔅᑌᐎᓐ ᒫᑲ ᐙᔅᑌᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ; ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᓂᓯᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᓐ᙮

6ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᒑᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑮ ᑕᑯᔑᓐ ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒧᑦ, ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ᙮ 8ᐎᓚ ᓇᒪᔦᐤ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐗᐤ ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ᙮ 9ᐁᐗᒀᓂᒪ ᑖᐺ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᑳ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮

10ᑮ ᐃᑖᐤ ᐊᔅᑮᒃ, ᐊᔅᑭᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᑮ ᐅᔑᑕᐤ, ᐊᔅᑭᓕᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯ᙮ 11ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓰᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᑯ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓰᑦ᙮ 12ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑎᓂᑯᑦ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᒫᓛᑦ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐊᓂᐃ ᐅᑎ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒥᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ 13ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᒥᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᒋᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐎᔮᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᒫᑳ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋ᙮

14ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐎᔮᓯᐎᐋᑲᓂᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᓈᓇᐤ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅ ᐯᔭᑯᔖᓇ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮

15ᒑᓐ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐹᒋᒣᐤ, ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᒪᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ; ᐌᓴ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐸᒧᔑ ᐃᑖᔮᓐ᙮

16ᓀᔥᑕ ᐅ ᐱᓵᑯᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭ ᑮ ᐅᑎᓀᓈᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 17ᐌᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᑮ ᒥᓕᐙᓂᐗᓐ ᒧᓯᔅ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑮ ᐯᑕᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮ 18ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐎᔅᑳᒡ ᐅᒋ ᐙᐸᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐯᔭᑯᑯᓯᓵᓐ, ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅ ᐱᓗᒧᐎᓂᓕᒃ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᐁᐤ᙮

ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 3:1–12; ᒫᕐᒃ 1:1–8; ᓘᒃ 3:1–18)

19ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒑᓐ, ᐃᔅᐱ ᒎᐗᒃ ᐁᔑᑎᔕᐙᒋᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓕᐸᐃᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᓕᒋ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ?

20ᑮ ᐎᑕᒻ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᐋᓉᑕᒻ; ᒫᑲ ᑮᐎᑕᒻ, ᓈᒪᔦᐤ ᓂᓚ ᙭᙮

21ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᒫᑲ? ᑭᓚ ᓈ ᐃᓛᐃᒐ?

ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐋᐎᓐ᙮

ᑭᓚ ᓈ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ?

ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ᙮

22ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ? ᑭᒋ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐊᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐎᔭᒥᒋᒃ᙮ ᑖᓂ ᐁᑖᒋᒥᑎᓱᔭᓐ?

23ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑌᐺᑦ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᑾᔭᔅᑯᒧᑕᐙᒃ ᐅ ᒣᔅᑲᓇᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐋᐃᓭᔭ᙮

24ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᑮ ᐸᕋᓯᐎᐗᒃ᙮ 25ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓯᑲᐋᑖᑫᔭᓐ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐃᐋᐎᐗᓀ ᐊᓇ ᙭, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐃᓛᐃᒐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ?

26ᒑᓐ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᓚ ᓂ ᓯᑲᐋᑖᑫᐙᑳᓐ ᓂᐱ: ᒫᑲ ᑭ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᐗᐤ ᐊᐌᓇ, ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ᙮ 27ᐁᐗᑯ ᐊᐗ, ᑳ ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ, ᐅ ᒪᔅᑭᓯᓀᐋᐱᔭ ᐁᑳ ᐙᐙᒡ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᑭᒋ ᐊᐱᑯᓇᒶᒃ᙮

28ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᐗ ᐯᑕᐸᕋᐃᒃ ᐊᑲᒥᒃ ᒐᕐᑕᓂᒃ, ᐃᑕ ᒑᓐ ᑳ ᓯᑲᐋᑖᑫᑦ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪ

29ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒑᓐ ᐙᐸᒣᐤ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐯᒋ ᐱᒧᑌᓕᒋ, ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒫᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪ, ᑳ ᐎᐗᔑᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ᙮ 30ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐃᑕᒃ, ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ; ᐌᓴ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐸᒧᔑ ᐃᑖᔮᓐ᙮ 31ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ: ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᑦ ᐃᔅᕃᐃᓚ, ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐯᒋ ᓯᑯᐋᑖᑫᐙᑫᔮᓐ ᓂᐱ᙮

32ᒑᓐ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐹᒋᒧ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᐊᒑᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐅ ᓛᔒᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᒥᒥᒃ, ᑮ ᑗᐅᑕᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 33ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᑭᒋ ᓯᑲᐋᑕᑫᐙᑫᐗᒃ ᓂᐱᓕᐤ, ᐁᐗᑯ ᓂ ᑮ ᐃᑌᒃ, ᐊᓇ ᑫ ᐙᐸᒪᑦ ᐁ ᓛᔑᔅᑖᑯᑦ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑗᐅᑖᑯᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᓯᑲᐋᑕᑫᐙᑫᑦ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 34ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᑎᐹᒋᒧᓐ ᐊᐗ ᐁ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

ᓂᔅᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒋᓴᓴ

35ᒥᓇ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒑᓐ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: 36ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ, ᐃᑌᐤ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒫᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪ!

37ᐊᓂᑭ ᓂᔓ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑕᐌᐗᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᓕᒋ; ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ᙮ 38ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᑶᐁᔅᑭᑳᐸᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᐁ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᓕᒋ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᓂᐋᓇᑕᐌᓕᑕᒣᒃ?

ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᕌᐸᐃ, (ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ,) ᑖᓐᑌ ᐙᑭᔭᓐ?

39ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᐙᐸᑕᒧᒃ᙮ ᑮ ᐯᒋ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᑕ ᐙᑭᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒣᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ: ᐌᓴ ᓈᓐᑕᐤ ᒣᒀᒡ ᒥᑖᑦ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓭᒧᑳᓂᒃ᙮

40ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᔑᒋᒃ ᑳ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᒑᓇ ᐁ ᐋᔭᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑖᒋᒃ ᐁᐗᑯ ᐋᓐᑦᕉ, ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐎᒋᔖᓇ᙮ 41ᐎᓚ ᓃᔥᑕᒻ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᒋᔖᓇ ᓵᐃᒪᓐ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᓈᓐ ᒥᓵᔭᔅ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᙭᙮ 42ᑮ ᐯᑐᐌᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ᙮

ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᓚ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴ ᒍᓇ: ᑭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑎᑳᐎᓐ ᓯᐸᔅ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᐊᓯᓂ᙮

ᒋᓴᔅ ᓇᑐᒣᐤ ᐱᓕᐸ ᓀᔥᑕ ᓇᑕᓂᔭᓚ

43ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒋᓴᔅ ᐎ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓖᒃ, ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᐱᓕᐸ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮ 44ᐱᓕᑉ ᒫᑲ ᐯᑦᓭᑕᐃᒃ ᑮ ᐅᒋᐤ, ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐗᐤ ᐋᓐᑦᕉ ᓀᔥᑕ ᐱᑕᕐ᙮ 45ᐱᓕᑉ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᓇᑕᓂᔭᓚ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᓈᓐ ᐊᓇ ᑳ ᐋᓕᒧᒥᑯᑦ ᒧᓯᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ, ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᒍᓯᑉ ᐅᑯᓯᓴ᙮

46ᓇᑕᓂᔭᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᒀᓐ ᓈ ᐁ ᒥᓨᔑᒃ ᑲᑕ ᑮ ᐅᒋᒪᑲᓐ ᓈᓴᕋᑎᒃ?

ᐱᓕᑉ ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᐙᐸᑕ᙮

47ᒋᓴᔅ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᓇᑕᓂᔭᓚ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐙᐸᒥᒃ ᐁ ᑖᐺᐎᓂᐎᑦ ᐃᔅᕃᐃᓚᐃᑦ, ᐁᑳ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᐙᔦᔑᐃᐌᐎᓂᓕᐤ᙮

48ᓇᑕᓂᔭᓪ ᐃᑌᐤ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ?

ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᐃᑌᐤ, ᐸᒧᔑ ᑳ ᓇᑐᒥᔉ ᐱᓕᑉ, ᐃᔅᐱ ᔑᐹ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑯᒃ ᐁᑖᔭᓐ, ᑭ ᑮ ᐙᐸᒥᑎᓐ᙮

49ᓇᑕᓂᔭᓪ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᐃᑌᐤ, ᕌᐸᐃ, ᑭᓚ ᑭᑦ ᐅᑯᓯᓯᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᑭᓚ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒪ᙮

50ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐁ ᑮ ᐃᑎᑖᓐ, ᑭ ᑮ ᐋᐸᒥᑎᓐ ᔑᐹ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑯᒃ, ᑮ ᑖᐺᑌᓐ ᓈ? ᑭ ᑳ ᐙᐸᑌᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᐅ᙮ 51ᐃᑌᐤ ᓀᔥᑕ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐹᑎᒫ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑌᓇᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᒃ ᐁ ᐹᔅᑭᑌᓂᑳᑌᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐁ ᐅᐱᔅᑮᔅᑕᐙᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓛᔑᔅᑕᐙᓕᒋ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ᙮