Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 1:14

14ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐎᔮᓯᐎᐋᑲᓂᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᓈᓇᐤ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅ ᐯᔭᑯᔖᓇ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮