Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 11

ᓛᓴᕋᔅ ᓂᐱᐤ

1ᑮ ᐃᑖᐤ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐋᑯᓯᑦ, ᓛᓴᕋᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐯᑕᓂ ᐅᒋ, ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐗᒃ ᒣᕆ ᓀᔥᑕ ᒫᕐᑕ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ᙮ 2(ᐁᐗᑯ ᐊᓇ ᒣᕆ ᑳ ᑮ ᑕᒪᔅᑯᓈᑦ ᑌᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑳᓯᓯᑌᓈᑦ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐗᔭ, ᐎᒋᔖᓇ ᓛᓴᕋᔅ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ᙮) 3ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᔕᐊᒫᑯᑦ ᐊᐌᓕᐗ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᒫᑎᑲ, ᐊᓇ ᑳ ᓵᑭᐊᑦ ᐋᑯᓯᐤ᙮

4ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐅᒪ ᐋᑯᓯᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᐱᐎᓂ ᑲᑕ ᐃᔅᐸᓕᐤ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᓕᒋ᙮

5ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑭᐁᐤ ᒫᕐᑕᐊ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒥᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓈᓴᕋᓴ᙮ 6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐯᑕᒃ ᐁ ᐋᑯᓯᓕᒋ, ᑫᔮᐸᒡ ᓂᔓ ᑭᔑᑲᐗ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᐃᑕ ᐁᑖᑦ᙮ 7ᐹᑎᒪ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᒥᓇ ᐃᑐᑌᑕᐤ ᒎᑎᐊᐃᒃ᙮

8ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐃᑎᑯ, ᐅᑭᒪᐤ, ᒎᐗᒃ ᐊᓄᒋᑫ ᑭ ᐎ ᐱᒧᓯᓈᑕᐅᑾᒃ; ᒥᓇ ᓈ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑭᑦ ᐃᑐᑖᓐ?

9ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᓂᔓᔖᑉ ᐃᑕᑎᓋ ᑎᐹᔨᑲᓇ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ? ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐯᒧᑌᒋ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᓱᐊᒪᐤ, ᐁ ᐙᐸᑕᒃ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ᙮ 10ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐯᒧᑌᒋ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᐱᓱᐊᒫᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ᙮ 11ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐃᑗᐤ: ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᑭᑐᑌᒥᓇᐤ ᓛᓴᕋᔅ ᓂᐸᐤ; ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑐᑖᓐ ᑭᒋ ᑯᔅᑯᓇᒃ ᐁ ᓂᐹᑦ᙮

12ᐁᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁᑗᓕᒋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᓀᐹᑴ, ᑲᑕ ᒥᓗ ᐋᔭᐤ᙮

13ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒬᐤ ᐅ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ: ᒫᑲ ᐎᓚᐗᐤ ᐁ ᐋᓜᓯᓈᓂᐗᒃ ᐁ ᓂᐹᓂᐗᒃ ᐋᓕᒧᑕᒻ, ᑮ ᐃᑌᓕᒣᐗᒃ᙮ 14ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᒧᔑᔐ ᐁᑖᑦ, ᓛᓴᕋᔅ ᑮ ᓂᐱᐤ᙮ 15ᓀᔥᑕ ᓂ ᒥᓜᓕᑌᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑖᔮᐸᓐ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᑕᐙᐸᒫᑕᐤ᙮

16ᐁᑯ ᑕᒪᔅ ᑎᑎᒪᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁᑖᑦ ᐎᒋᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑭᓚᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᐃᑐᑌᑕᐤ ᑭᒋ ᐎᒋᓂᐱᒪᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᐙᓂᔅᑳᓂᐌᐤ ᓀᔥᑕ ᐱᒫᒋᐃᐌᐤ

17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑌᑯᔑᒃ, ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑕᐤ ᐋᔕᔾ ᓀᐤ ᑭᔑᑲᐗ ᐁ ᑮ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ᙮ 18ᐯᑕᓂ ᒫᑲ ᑭᔑᐙᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ, ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔮᓚᓗᔖᑉ ᐸᕐᓚᓐᑲ ᐁ ᐃᔅᐱᒑᒃ᙮ 19ᒥᒉᑦ ᒎᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒣᐗᒃ ᒫᕐᑕᐊ ᓀᔥᑕ ᒣᕆᔭ, ᑭᒋ ᑳᑭᒋᐋᒋᒃ ᐎᒋᔖᓂᓕᐗ ᐅᒋ᙮

20ᐁᑯ ᒫᕐᑕ, ᐎᐸᒡ ᐱᐁᑕᒃ ᒋᓴᓴ ᑳ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ, ᑮ ᓇᑕᐎ ᓇᑭᔥᑲᐌᐤ: ᒣᕆ ᑮ ᐊᐱᐤ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ᙮ 21ᐁᑯ ᒫᕐᑕ ᐁᑖᑦ ᒋᓴᓴ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑕ ᐃᑖᐙᐸᓀ, ᓂᒋᔖᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᓂᐱᐸᓐ᙮ 22ᒫᑲ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ, ᐁᓕᐌᒃ ᐊᓄᒡ, ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫ ᓇᑐᑕᒪᐗᐗᑌ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᑳ ᒥᓕᒃ᙮

23ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑭᒋᔖᓐ ᒥᓇ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐤ᙮

24ᒫᕐᑕ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒥᓇ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐗᓂᔥᑳᓂᐗᑫ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮

25ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐅᐗᓂᔥᑳᓂᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᐎᔮᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ: ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ, ᐋᑕ ᐁ ᓂᐱᑦ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ: 26ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐗ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐎᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᓇᐱᐤ᙮ ᑭ ᑖᐺᑌᓐ ᓈ ᐅᒪ?

27ᐃᑌᐤ, ᐁᐁ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ: ᓂ ᑖᐺᑌᓐ ᐁ ᐋᐎᔭᓐ ᙭ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᓇ ᑫ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔅᐸᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒫᑐ

28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒧᒡ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐎᒋᔕᓂᔅᑴᒪ ᒣᕆᔭ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅᑭᒪᐤ ᑕᑯᔑᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᑐᒥᒃ᙮ 29ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᒃ, ᑮ ᑭᓕᐱ ᐸᓯᑯ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒣᐤ᙮ 30ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐅᒋ ᐱᑐᑫᐤ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯᑦ ᒫᕐᑕᐊ᙮ 31ᒎᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐎᑕᐱᒫᒋᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑳᑭᒋᐋᒋᒃ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᒣᕆᔭ ᐁ ᑭᓕᐱ ᐸᓯᑯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐗᓚᐎᓕᒋ, ᑮ ᓄᔓᔥᑲᐌᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐃᑐᑌᐤ ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᒫᑐᑦ᙮

32ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒣᕆ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ ᐃᑕ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ, ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᐅᓯᑎᓕᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑕ ᑮ ᐃᑖᐙᐸᓀ, ᓂᒋᔖᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᓂᐱᐸᓐ᙮

33ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᐁ ᒫᑐᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᒎᐗ ᐊᓯᒋ ᐁ ᒫᑐᓕᒋ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐎᒉᐙᓕᒋ, ᑮ ᒫᒫᑗᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ, 34ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᓐᑌ ᑳ ᑮ ᐱᒥᔑᒣᒃ?

ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐯᒋ ᐙᐸᑕ᙮

35ᒋᓴᔅ ᑮ ᒫᑐ᙮ 36ᐁᑯ ᐁᑗᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐁᔅᐱᒋ ᑮ ᓵᑭᐋᑦ!

37ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᐋᐸᐊᒸᑦ ᐅᔅᑭᔑᑯᓕᐗ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ, ᑲᑕ ᑮ ᑐᑕᒧᐸᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᐱᓕᒋ ᐅᐅ ᐃᓕᓕᐗ?

ᓛᓴᕋᔅ ᒥᓇ ᐱᒫᑎᓯᐤ

38ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᒥᓇ ᐁ ᒫᒫᑗᑦ, ᐅᑎᑕᒻ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ᙮ ᑮ ᐙᑎᑳᓂᑯᐸᓐ, ᐊᓯᓂ ᓀᔥᑕ ᑕᑯᒡ ᑮ ᐊᐱᐤ᙮ 39ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᑲᑌᓂᒃ ᐊᓯᓂ᙮

ᒫᕐᑕ, ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ ᐊᓇ ᑳ ᓂᐱᑦ, ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐋᔕᔾ ᐎᒉᑭᔑᓐ: ᐌᓴ ᓀᐤ ᑭᔑᑲᐗ ᑮ ᓂᐱᐤ᙮

40ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑮ ᐃᑎᑎᑖᔾ, ᑮᔥᐱᔥ ᑖᐺᑕᒪᓀ, ᑭ ᑳ ᐙᐸᑕᒸᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ? 41ᐁᑯ ᑳ ᐃᑲᑌᓈᒋᒃ ᐊᓯᓂᔭ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᐁ ᐱᒥᔑᒫᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐁᓕᐗ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ᙮ ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑕᔅᑕᓵᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓄᑖ, ᑭ ᓈᓈᔅᑯᒥᑎᓐ ᐁ ᑮ ᓇᑐᑕᐎᔭᓐ᙮ 42ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᑖᔾ ᒫᑲ ᒧᔕᒃ ᐁ ᓇᑐᑕᐎᔭᓐ: ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐙᔅᑲᑳᐸᐎᒋᒃ ᐌᒋ ᐃᑗᔮᓐ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᐁ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᔭᓐ᙮ 43ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᓛᓴᕋᔅ, ᐯᒋ ᐗᓚᐎ᙮ 44ᐁᑯ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᓂᐱᑦ ᐱᐁᒋ ᐗᓚᐐᑦ, ᐁ ᐌᐌᑳᐱᓱᑦ ᐅᒌᒌᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓯᑎᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᐎ ᐋᐸᒋᑖᐎᓇ ᐅᒋ: ᓀᔥᑕ ᐅᑖᔅᑕᒥᒃ ᑮ ᐌᐌᑳᐱᑌᓕᐤ ᐙᐱᔅᑫᑭᓂᓕᐤ᙮ ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐋᐸᐅᒃ, ᓀᔥᑕ ᐸᑭᑎᓂᒃ᙮

ᐁ ᐗᔦᓯ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 26:1–5; ᒫᕐᒃ 14:1–2; ᓘᒃ 22:1–2)

45ᐁᑯ ᒥᒉᑦ ᒎᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒫᒋᒃ ᒣᕆᔭ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᒋᓴᓴ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ, ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ᙮ 46ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ ᐸᕋᓯᔭ ᐁ ᓇᑕᐙᐸᒫᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᒋᓴᓴ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 47ᐁᑯ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᒥᔭᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᑐᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᑖᓐ ᐁᔨᑎᔭᒃ? ᐌᓴ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑐᑕᒻ ᒥᒉᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ᙮ 48ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐁᑳ ᐱᒣᓕᒪᑴ, ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᑲᑕ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ᙮ ᐁᑯ ᕈᒥᐎᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᐯᒋ ᒪᔅᑲᒥᑖᑯᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐃᓕᓕᒥᓇᐗ᙮

49ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ, ᑳᔭᐸᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᐱᐴᓂᓕᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ᙮ 50ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᒫᒥᑐᓀᓕᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᓇᐃᐸᓕᐃᑯᔭᒃ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᓂᐳᔅᑕᒪᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᐁ ᐯᔭᑯᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒋᒃ᙮ 51ᐅᒣᓕᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐅᒋ ᐃᑗᐤ: ᒫᑲ ᐁ ᒪᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᐱᐴᓂᓕᒃ, ᑮ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᒋᓴᓴ ᑭᒋ ᓂᐳᔅᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐁ ᐯᔭᑯᔅᑳᓀᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ; 52ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐱᑯ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᒪᐗᒋᐃᒫᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᓕᐗ ᑭᒋ ᐯᔭᑯᓕᒋ ᑳ ᓇᓈᓂᔅ ᐃᑖᓕᒋ᙮

53ᐁᑯ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐅᒋ ᑮ ᓇᔅᑯᒥᑐᐗᒃ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ᙮ 54ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒋᓴᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᐅᒋ ᒧᔑᔐ ᐱᒧᑌᐤ ᒎᐗ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ; ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᔑᐙᒃ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐃᑉᕃᐃᒻ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑌᔑᑫᑦ ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮

55ᒎᐗᒃ ᐅ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᐗᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐯᔓᓈᑾᓂᓕᐤ: ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐗᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐸᒧᔑ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ, ᑭᒋ ᐹᔦᑭᐃᑎᓱᒋᒃ᙮ 56ᐁᑯ ᓀᓇᑕᐌᓕᒫᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ, ᒣᒀᒡ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᓂᐸᐎᒋᒃ, ᑖᓐ ᐁᑌᓕᑕᒣᒃ ᑭᓚᐗᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑲᑕ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ? 57ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᑫᔅᑫᓕᑕᒧᑴ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᑭᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ, ᑭᒋ ᑮ ᐅᑎᑎᓈᒋᒃ᙮