Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 12

ᒋᓴᔅ ᑖᒫᔅᑯᓈᑲᓂᐎᐤ ᐯᑕᓂᒃ

(ᒫᑎᐤ 26:6–13; ᒫᕐᒃ 14:3–9)

1ᐁᑯ ᒫᑲ ᓂᑯᑣᓱ ᑭᔑᑳᐗ ᐸᒧᔑ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᒥᔭᔥᑲᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐯᑕᓂᐃᒃ, ᐃᑕ ᓛᓴᕋᓴ ᑳ ᐃᑖᓂᒋ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 2ᐁᑯᑕ ᐌᔑᑕᒪᐙᒋᒃ ᓂᐯᑴᐎᓂᓕᐤ; ᒫᕐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑫᐤ: ᒫᑲ ᓛᓴᕋᔅ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᑦ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᒃ᙮ 3ᐁᑯ ᒣᕆ ᐌᑎᓇᒃ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᐯᔅᑯᒋᑲᓐ ᔅᐸᐃᒃᓈᕐᑦ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐋᓕᒪᑭᑖᑾᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑐᒥᓇᒬᐤ ᒋᓴᓴ ᐅᓯᑎᓕᐗ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑳᓯᓯᑌᐌᐤ ᒫᑲ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐙᔭ ᐅᒋ: ᐁᑯ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᓯᔮᑲᔅᑭᓀᒫᑾᒃ ᑕᒪᔅᑯᐎᓐ᙮ 4ᐁᑯ ᐁᑗᓕᒋ ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑦ, ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᓂᐃ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑯᑦ, 5ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᐊᑖᐙᑲᓂᐗᒃ ᐅᒪ ᑕᒪᔅᑯᐎᓐ ᓂᔅᑡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᔔᓕᔭᐙᐱᔅᑯᔕᒃ, ᑭᒋ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᒫᑲ ᑳ ᑭᑎᒫᑭᓯᒋᒃ? 6ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᒥᑐᓀᓕᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᑎᒫᑭᓯᓕᒋ; ᒫᑲ ᐁ ᑭᒧᑎᔅᑭᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔮᑦ ᒥᐗᑎᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᒥᐎᑖᑦ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐱᑕᐃᑳᑎᓕᒃ᙮

7ᐁᑯ ᐁᑗᑦ ᒋᓴᔅ, ᐁᑳᐎᓚ ᐱᓯᔅᑫᓕᒥᒃ: ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒻ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐅᒋ ᑫ ᓇᐃᑳᑲᐎᐗᒃ᙮ 8ᐌᓴ ᒧᔕᒃ ᑭ ᐎᒉᐎᑯᐙᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᑎᒫᑭᓯᒋᒃ; ᒫᑲ ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᒧᔕᒃ ᑭ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ᙮

ᑭᒋ ᓴᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᐐ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᓛᓴᕋᓴ

9ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᒎᐎᒋᒃ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ: ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒋᓴᓴ ᐱᑯ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐙᐸᒫᒋᒃ ᓛᔅᕋᓴ ᐊᓯᒋ, ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓇᓕᒋ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 10ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᑐᐗᒃ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ ᓛᓴᕋᓴ ᓀᔥᑕ; 11ᐌᓴ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᒥᒉᑦ ᒎᐗᒃ ᑮ ᑭᑐᑌᐸᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᐱᑐᑫᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᒫᒥᒋᒥᑯᑦ

(ᒫᑎᐤ 21:1–11; ᒫᕐᒃ 11:1–11; ᓘᒃ 19:28–40)

12ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ, ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, 13ᑮ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᐗᑎᑾᓇ ᐹᒫᑎᑯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᑭᒋ ᓇᑭᔥᑲᐙᒋᒃ, ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᐦᐅᓵᓇ: ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔅᕆᐃᓪ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒪ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ᙮

14ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᐋᓯᔑᔕ, ᑮ ᑌᑕᐱᐤ; ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, 15ᐁᑳᐎᓚ ᑯᔅᑖᒋ, ᓵᐃᐊᓐ ᐅᑖᓂᓴ; ᒫᑎᑲ, ᑭ ᑭᒋᐅᑭᒫᒻ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ, ᐁ ᑌᑕᐱᑦ ᐋᓴ ᐅᑯᔑᔑᓕᐗ᙮

16ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐱᑕᒫ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒥᓕᐗ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑭᔅᑕᑭᒫᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ, ᐁᑯ ᑫᔅᑭᓯᓕᒋ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐎᓚ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑐᑕᐙᒋᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮

17ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᑯᑦ ᐃᔅᐱ ᑳ ᓇᑐᒫᑦ ᓛᓴᕋᓴ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᑮ ᑎᐹᒋᒧᓕᐗ᙮ 18ᐁᐗᑴᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐌᒋ ᓇᑭᔥᑳᑯᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᐌᓴ ᑮ ᐯᑕᒥᓕᐗ ᐁ ᑮ ᑐᑕᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓂᓕᐤ᙮ 19ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑐᒋᒃ ᐹᕋᓯᔭᒃ, ᑭ ᐙᐸᑌᓇᐗᐤ ᓈ ᐁᑳ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑲᔥᑭᑖᔦᒃ? ᒫᑎᑲ, ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ᙮

ᐋᑎᑦ ᒃᕇᑲᒃ ᓈᑕᐙᐸᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ

20ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᒃᕆᑲᒃ ᑮ ᐎᒉᐌᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐁᔅᑖᑫᓕᒋ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ: 21ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐱᐁᒋ ᓈᑖᒋᒃ ᐱᓕᐸ, ᐯᑦᓭᑕᐃᒃ ᑳ ᐅᒌᓕᒋ ᑳᓕᓕᒃ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐅᑭᒪᐤ, ᓂ ᐎ ᐙᐸᒫᓈᓐ ᒋᓴᔅ᙮

22ᐱᓕᑉ ᐯᒋ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᐋᓐᑦᕉᐗ: ᒥᓇ ᒫᑲ ᐋᓐᑦᕈ ᓀᔥᑕ ᐱᓕᑉ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᒋᓴᓴ᙮ 23ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐋᔕᔾ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᐊᓂᒪ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᒋ ᑭᔅᑕᑭᒫᑲᓂᐎᑦ᙮ 24ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔭᑯᒥᓐ ᐸᑴᔑᑲᓐ ᐁᑳ ᐸᑭᑎᑫ ᐊᔅᑮᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᐱᒪᑲᑫ, ᐯᔭᑯ ᐊᔅᑌᐤ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᓂᐱᒪᑲᑫ, ᓂᑖᐎᑭᑖᒪᑲᓐ ᒥᔅᑕᐃ ᐸᑴᔑᑲᓂᒥᓇ᙮ 25ᐊᓇ ᑳ ᓵᑭᑖᑦ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑲᑕ ᐗᓂᑕᐤ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐸᒀᑕᒃ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᑲᑕ ᑲᓇᐌᓕᑕᒻ ᑭᒋ ᐋᔮᑦ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ᙮ 26ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐁᑑᔅᑲᐎᑴ ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ; ᓀᔥᑕ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔮᓐ, ᐁᑯᑕ ᐊᓯᒋ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᑫ ᐃᑖᑦ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐁᑑᔅᑲᐎᑴ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᑭᔅᑌᓕᒥᑯᑦ ᓄᑖᐎᔭ᙮

ᒋᓴᔅ ᓂᑳᓂᐎᑕᒻ ᑖᓐ ᑫ ᐃᔑ ᓂᐱᑦ

27ᐊᓄᒡ ᓂᑦ ᐊᒑᒃ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ; ᑖᓂ ᒫᑲ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ? ᓄᑖ, ᒥᑖᑴᓇᒪᐎᓐ ᐅᒪ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ: ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑳ ᐅᒋ ᐅᑎᑕᒫᓐ ᐅᒪ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ᙮ 28ᓄᑖ, ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᑕ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮

ᐁᑯ ᐱᐁᑖᑾᒃ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᓂ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᑖᓐ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᑖᓐ᙮

29ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑳ ᓂᐸᐎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐅᓂᒥᔅᑭᐗᒃ ᑭᑐᐗᒃ: ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑯ ᐁᓐᒐᓚ᙮

30ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐅᒪ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐯᑖᑾᓐ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮ 31ᐊᓄᒡ ᑎᐹᔅᑯᓂᑳᑌᐤ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ: ᐊᓄᒡ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᔅᑮᓕᐤ ᑲᑕ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑲᓂᐎᐤ᙮ 32ᓂᓚ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐅᐱᓂᑲᐎᐗᓀ ᐊᔅᑮᒃ ᐅᒋ, ᓂ ᑳ ᐅᒋᐱᑕᒫᓱᓐ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 33ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑦ ᑫᑯ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᓂᐱᑦ᙮

34ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ, ᓂ ᑮ ᐯᑌᓈᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᙭ ᐁ ᐃᑖᑦ ᑳᑭᑫ: ᑖᓀᑭ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐃᑗᔭᓐ ᑭᓚ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᒋ ᐅᐱᓈᑲᓂᐎᑦ? ᐊᐌᓇ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ?

35ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑫᔮᐸᒡ ᐎᓕᐱᔉ ᑭ ᐎᒉᐎᑯᓇᐗᐤ ᐙᔅᑌᐎᓐ᙮ ᐱᒧᑌᒃ ᐁᔥᑾ ᐁᐋᔮᔦᒃ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᐁᑳ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᐅᑎᑎᑯᔦᒃ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᐱᒧᑌᑦ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑖᓐᑌ ᐁᑐᑌᑦ᙮ 36ᐁᔥᑾ ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᒃ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᑭᒋ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᔦᒃ ᐙᔅᑌᐎᓐ᙮

ᒧᓚ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ

ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐃᑗᐤ ᒋᓴᔅ, ᐁᑯ ᑫᑐᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓱᑕᐙᑦ᙮

37ᐋᑕ ᒫᑲ ᐃᔅᐱᒋ ᒥᒉᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᐁ ᑮ ᑐᑕᒃ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ᙮ 38ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᑖᐺᑕᒃ ᓂ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓈᓐ? ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐙᐸᑎᓛᑲᓂᐎᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᔅᐱᑐᓂᓕᐤ?

39ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᑭᒃ, ᐁ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐋᐃᓭᔭ ᒥᓇ, 40ᑮ ᐋᑲᐙᐱᓀᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᔥᑲᐎᑕᐌᐤ ᐅᑌᐃᓕᐗ; ᐁᑳ ᑭᒋ ᐙᐱᓕᒋ ᐅᔅᑭᔑᑯᓕᐗ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᒥᓕᒋ ᐅᑌᐃᓕᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᐋᑲᓂᐎᓕᒋ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐊᑭᒃ᙮

41ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐃᑗᐤ ᐋᐃᓭᔭ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᒸᑦ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᐋᓕᒧᒫᑦ᙮

42ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗᒃ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ; ᒫᑲ ᐹᕋᓯᔭ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐎᑕᒶᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐗᓚᐎᑎᔑᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 43ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᓵᑭᑖᐗᒃ ᑭᒋ ᒫᒥᒋᒥᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᒫᒥᒋᒥᑯᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᑕᒃ ᑕ ᑎᐹᔅᑯᓈᑲᓂᐎᐤ ᒋᓴᔅ ᐅᑕᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ

44ᒋᓴᔅ ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑖᐺᔦᓕᒥᒃ ᓂᓚ, ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ᙮ 45ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐙᐸᒥᑦ, ᐙᐸᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ᙮ 46ᓂ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᑭᒋ ᐙᔅᑌᐎᓂᔮᓐ ᐊᔅᑮᒃ, ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ ᐁᑳ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐃᑖᑦ᙮ 47ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐱᐁᑕᒧᑴ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑎᐋᐺᑕᒧᑴ, ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑎᐹᔅᑯᓇᐤ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓇᒫᓐ ᐊᔅᑭ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᑖᔮᓐ ᐊᔅᑭ᙮ 48ᐊᓇ ᑳ ᐋᑕᐌᓕᒥᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐅᑎᓇᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᐋᔭᐌᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᑦ: ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑗᔮᓐ, ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑫ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᑦ ᒫᒋᒡ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮ 49ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᓐ ᓂᓚ ᑫᒋᐙᒃ: ᒫᑲ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ, ᓂ ᑮ ᒥᓕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑫ ᐃᑗᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐗᒃ᙮ 50ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐁ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐗᓂᓕᒃ: ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓐ ᑳ ᐋᔭᒥᔮᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐁ ᑮ ᐃᔑᑦ, ᐁᑯ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᔮᓐ᙮