Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 12:9

ᑭᒋ ᓴᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᐐ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᓛᓴᕋᓴ

9ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᒎᐎᒋᒃ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ: ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒋᓴᓴ ᐱᑯ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐙᐸᒫᒋᒃ ᓛᔅᕋᓴ ᐊᓯᒋ, ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓇᓕᒋ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮