Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 13

ᒋᓴᔅ ᑭᒋᔅᑖᐹᐗᓯᑌᓀᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ

1ᐸᒧᔑ ᒫᑲ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ, ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐁ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᑭᒋ ᓈᑖᑦ, ᐁ ᑮ ᓵᑭᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᑮ ᓵᑭᐁᐤ ᐱᓕᔥ ᐃᔅᒀᔮᒡ᙮

2ᐁᑯ ᑳ ᑭᔑ ᓂᐯᒀᓂᐗᒃ, ᒪᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒸᑦ ᐅᑌᐃᓕᒃ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑕ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭᒋ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᓕᒋ; 3ᒋᓴᔅ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᐁ ᑮ ᒥᓕᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐅᒋᒌᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐁ ᐅᒌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᓈᑖᑦ; 4ᐸᓯᑯ ᓂᐯᑴᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᓂᓇᒻ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ; ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᒫᑲ ᑳᓯᒀᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑾᑌᐅ᙮ 5ᑳ ᐋᔨᑎᑦ ᓯᑭᓇᒻ ᓂᐱᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᒃ, ᑮ ᐊᑎ ᑭᒋᔅᑕᐸᐗᓯᑌᓀᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑳᓯᓇᒬᐤ ᑳᓯᑾᓂᓕᐤ ᐅᒋ ᑳ ᐸᑾᑌᐅᓂᔥᑲᒃ᙮ 6ᐁᑯ ᐌᑎᑖᑦ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕋ: ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓯᑌᓂᓐ ᓈ?

7ᒋᓴ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᑐᑕᒫᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓄᒡ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ; ᒫᑲ ᐹᑎᒪ ᑭ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ᙮

8ᐱᑕᕐ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐙᔅᑳᑦ ᑭ ᑳ ᑭᒋᔅᑕᐸᐗᓯᑌᓂᓐ ᓂᓚ᙮

ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓕᑖᓀ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐎᒉᐎᓐ᙮

9ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓯᑕ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᓂᒋᒋᔭ ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑎᒀᓐ ᐊᓯᒋ᙮

10ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓛᑲᓂᐎᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᐱᑯ ᑭᒋ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᑖᑦ ᐅᓯᑕ, ᐹᔦᑭᓯᐤ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ: ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭ ᐹᔦᑭᓯᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ᙮ 11ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑯᑦ; ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᑭ ᐹᔦᑭᓯᓇᐗᐤ᙮

12ᐁᑯ ᑳ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓯᑌᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᑎᓇᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓇᐊᐱᑦ ᒥᓇ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᓈ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑐᑖᑕᑾᒃ? 13ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᒪᐤ, ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᔑᓇᐗᐤ: ᒀᔭᔉ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ; ᐌᓴ ᓃᑦ ᐋᐐᓐ᙮ 14ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓂᓚ ᑭᑦ ᐅᑭᒫᒥᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑕᑾᒃ ᑳ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᑖᐙᓀ ᑭᓯᑎᐗᐗ; ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓯᑌᓂᑐᑖᐗᐤ᙮ 15ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᑎᓕᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑐᑖᑕᑾᒃ᙮ 16ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓂᐎᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐃᑎᔕᐅᑯᑦ᙮ 17ᑮᔥᐱᓐ ᑫᔅᑫᓕᑕᒧᐌᑴ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑭ ᒥᓜᓕᒧᓇᐗᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑐᑕᒧᐌᑴ᙮

18ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭᑦ ᐋᓕᒧᒥᑎᓇᐗᐤ: ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒫᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒪᑭᒃ: ᒫᑲ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᐎᒋᒥᒋᓱᒥᑦ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑮ ᐅᐱᓇᒻ ᐅᑐᑕᓐ ᑭᒋ ᒪᒋᑐᑖᐎᑦ᙮ 19ᐊᓄᒡ ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᐸᒧᔑ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ, ᐃᔅᐱ ᐅᑎᒋᐸᓕᑫ, ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᓂᓚ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ᙮ 20ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᐱᔑᒋᐋᑦ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᐃᑎᔕᐅᒪᑭ, ᓂ ᐱᔑᒋᐃᒃ ᓂᓚ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᔑᒋᐃᑦ, ᐱᔑᒋᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᓂᑳᓂᐎᑕᒻ ᒋ ᐗᔦᔑ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ

(ᒫᑎᐤ 26:20–25; ᒫᕐᒃ 14:17–21; ᓘᒃ 22:21–23)

21ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑕᒫᑫᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᓂ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᒃ᙮

22ᐁᑯ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑫᓇᐙᐸᒥᑐᒋᒃ, ᐁ ᐙᐙᓀᓕᑕᑭᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᐋᓕᒧᒫᓕᒋ᙮ 23ᑮ ᐋᔅᐸᒋᔑᓂᓕᐗ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒋᓴᔅ ᐅᔅᑳᔅᑭᑲᓂᒡ, ᐊᓂᐃ ᒋᓴᔅ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ᙮ 24ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᓈᒥᔅᑴᓖᔅᑕᐌᐤ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᑫᒧᓕᒋ ᐊᐌᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᓕᒧᒫᓕᒋ᙮

25ᐎᓚ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔅᐸᒋᔑᒃ ᒋᓴᓴ ᐅᔅᑳᔅᑭᑲᓂᓕᒃ, ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓇ?

26ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᐁᐗᑯ ᐊᓇ ᑫ ᒥᓚᒃ ᓴᔅᑲᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᑭᑖᓇᒶᑫ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑭᑖᓇᒃ ᓴᔅᑲᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑕ, ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 27ᐃᔅᐱ ᑳ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᓴᔅᑲᒧᐎᓂᓕᐤ, ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ ᑮ ᐱᑐᑫᔅᑳᑯ᙮ ᐁᑯ ᐁᑎᑯᑦ ᒋᓴᔅ, ᐊᓂᒪ ᑫ ᑐᑕᒪᓐ, ᑭᓕᐱ ᑐᑕ᙮ 28ᓇᒪ ᐊᐌᓕᐗ ᒫᑲ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᒃ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᐗ ᑫᒀᓕᐤ ᐌᒋ ᑮ ᐃᑖᑦ ᐅᒣᓕᐤ᙮ 29ᐌᓴ ᐋᑎᑦ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒥᓕᐗ, ᒎᑕᔅ ᐁ ᐋᔮᑦ ᒥᐗᑎᓕᐤ, ᑮ ᐃᑎᑯᑐᑫ ᒋᓴᓴ, ᐊᑖᐌ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᒃ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᐅᒋ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᒥᓛᑦ ᑫᒀᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᑎᒫᑭᓯᓕᒋ᙮

30ᐎᓚ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒃ ᓴᔅᑲᒧᐎᓂᓕᐤ ᑣᔦᒃ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ: ᑮ ᑎᐱᔅᑳᓕᐸᓐ ᒫᑲ᙮

ᐊᓂᒪ ᐅᔥᑭ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ

31ᑳ ᐗᓚᐎᓕᒋ ᒫᑲ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᓄᒡ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᔅᑕᑭᒫᑲᓂᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᔅᑕᑭᒫᑲᓂᐎᐤ ᐎᓚ ᐅᒋ᙮ 32ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑫᔅᑕᑭᒫᑲᓂᐎᑴ ᐎᓚ ᐅᒋ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐊᓯᒋ ᑲᑕ ᑭᔅᑕᑭᒣᐤ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ, ᓀᔥᑕ ᑣᔦᒃ ᑲᑕ ᑭᔅᑕᑭᒣᐤ᙮ 33ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᑫᔮᐸᒡ ᐎᓕᐱᔉ ᑭ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ᙮ ᑭ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ: ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐃᑕᑭᒃ ᒎᐗᒃ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᑐᑌᔮᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ; ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐁᑎᑕᑾᒃ᙮ 34ᐅᔥᑭ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᑭ ᒥᓕᑎᓇᐗᐤ, ᑭᒋ ᓵᑭᐃᑐᔦᒃ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑕᑾᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑐᔦᒃ᙮ 35ᐁᑯᑕ ᐅᒪ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᑖᑾᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᓯᐋᑭᐃᑐᔦᑴ᙮

ᒋᓴᔅ ᓂᑳᓂᐎᑕᒻ ᒋ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᐱᑕᕐ

(ᒫᑎᐤ 26:31–35; ᒫᕐᒃ 14:27–31; ᓘᒃ 22:31–34)

36ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑖᓐᑌ ᐁᑐᑌᔭᓐ?

ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐃᑕ ᐁᑐᑌᔮᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓄᒡ ᑭ ᑳ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ; ᒫᑲ ᐹᑎᒫ ᑭ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮

37ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑭ ᓄᔅᐱᓈᑎᑖᓐ ᐊᓄᒡ? ᓂ ᑳ ᐱᒥᑎᑖᓐ ᓂ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑭᓚ ᐅᒋ᙮

38ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᑭ ᑳ ᐱᒥᑎᑖᓐ ᓈ ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓂᓚ ᐋᒋ? ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᓇᑖᑯᓯᐤ ᐹᑎᒫ ᓂᔅᑡᐤ ᑮ ᐋᓉᑕᒪᓀ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮