Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 16

1ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒣᒃ᙮ 2ᑭ ᑳ ᐗᓚᐎᐌᐱᓂᑯᐙᐗᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ: ᐁᐁ, ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐹᐸᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑫ ᓂᐹᔨᑖᒃ, ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑲᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑲᑕ ᐃᑌᓕᑕᒻ᙮ 3ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑐᑖᑯᐙᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒫᒋᒃ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ᙮ 4ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐃᔅᐱ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐅᑎᒋᐸᓕᑫ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᔦᒃ ᐁ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒫᑕᑾᒃ᙮

ᐅᑕᐹᑎᓯᐎᓐ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ

ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐅᒋ ᐎᑕᒫᑎᓈᐗᐤ ᓃᔥᑕᒻ, ᐁ ᐎᒉᐎᑕᑾᑭᐸᓐ᙮

5ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᓂ ᓈᑕᐤ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ: ᓇᒪ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᓂ ᑲᑴᒋᒥᒃ, ᑖᓐᑌ ᐁᑐᑌᔭᓐ? 6ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑯᐹᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᓇᐗᐤ ᑭᑌᐃᐙᒃ᙮ 7ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᑖᐺᐎᓐ: ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᓇᐃᐸᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᔮᓐ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑭᑐᑌᔮᓀ, ᐅᒥᓜᓕᒫᐃᐌᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐗᐤ; ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑐᑌᔮᓀ, ᑭ ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐊᒫᑎᓇᐗᐤ᙮ 8ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑕᑯᔑᑫ, ᑲᑕ ᑭᑐᑕᒻ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ: 9ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᐁ ᑖᐺᔦᓕᒥᒋᒃ: 10ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᐁ ᓈᑕᒃ ᓄᑖᐎ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᔦᒃ; 11ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᐁ ᑎᐹᔅᑯᓈᑲᓂᐎᑦ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᔅᑮᓕᐤ᙮

12ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐯᑌᓇᐗᐤ᙮ 13ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐎᓚ ᑖᐺᐎᓂ ᐋᒐᒃ ᑕᑯᔑᑫ, ᑭ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᑕᐃᑯᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᑖᐺᐎᓂᒃ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᐤ; ᒫᑲ ᑕᑐ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐯᑕᒃ ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑫ ᑎᐹᑐᑕᒃ: ᑫ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐃᑭᓂᓕᑭ᙮ 14ᓂ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᒃ: ᐌᓴ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ ᓂᑦ ᐋᔮᓂᒃ ᐅᒋ, ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ ᒫᑲ᙮ 15ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᐋᔮᑦ ᓂ ᑎᐱᓚᐌᐎᓰᓐ: ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᑮ ᐃᑗᔮᓐ, ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ ᓂᑦ ᐋᔮᓂᒃ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ᙮

ᐲᑭᔅᑳᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒥᓗᐙᑕᒧᐎᓐ

16ᐎᓕᐱᔉ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᓇᐗᐤ: ᒥᓇ ᒫᑲ ᐎᓕᐱᔉ, ᐁᑯ ᑫ ᐙᐸᒥᔦᒃ, ᐁ ᓈᑕᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮

17ᐁᑯ ᐋᑎᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁᑎᑐᓕᒋ, ᑫᒀᓕᐤ ᐅᒪ ᑳ ᐃᑎᑕᒃ, ᐎᓕᐯᔉ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᓇᐗᐤ: ᒥᓇ ᒫᑲ, ᐎᓕᐱᔉ, ᐁᑯ ᑫ ᐙᐸᒥᔦᒃ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᐁ ᓈᑕᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ? 18ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᑫᒀᓕᐤ ᐅᒪ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐎᓕᐱᔉ? ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᑖᓐ ᐁᑗᑦ᙮

19ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᑭ ᑲᑴᒋᒥᑐᓈᐗᐤ ᓈ ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐃᑗᔮᓐ, ᐎᓕᐱᔉ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᓇᐗᐤ: ᒥᓇ ᒫᑲ, ᐎᓕᐱᔉ, ᐁᑯ ᑫ ᐙᐸᒥᔦᒃ? 20ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᒫᑐᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐱᑭᔅᑳᑌᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᐊᔅᑭ ᑲᑕ ᒥᓚᐙᑕᒧᒪᑲᓐ: ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᑯᐹᑎᓕᒧᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᑭ ᑯᐹᑌᓕᒧᐎᓂᐗᐤ ᑲᑕ ᑴᔅᑭᓂᑳᑌᐤ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᒃ᙮ 21ᐃᔅᑴᐤ ᐙ ᐙᐸᒪᐗᓱᒋ ᐋᔭᐤ ᑯᐹᑌᓕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ ᐅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ: ᒫᑲ ᐎᐸᒡ ᑳ ᐙᐸᒪᐗᓱᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒻ ᐅ ᑲᒀᑕᑫᓕᒧᐎᓐ ᐁ ᓯᑭᓓᓯᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᓂᑖᐎᑭᓕᒋ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 22ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᑯᐹᑌᓕᒧᐎᓐ: ᒫᑲ ᒥᓇ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᑎᓇᐗᐤ, ᐁᑯ ᑭᑌᐃᐗᐤ ᑫ ᒥᓚᐙᑕᒧᒪᑲᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑭ ᒪᔅᑲᒥᑯᐗᐤ᙮

23ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᑫ ᑭᔑᑳᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑭ ᑳ ᓇᑐᑕᒪᐎᓇᐗᐤ᙮ ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓐ ᑫ ᓇᑐᑕᒪᐌᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑯᐗᐤ᙮ 24ᐊᓄᒡ ᐃᔅᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᓇᑐᑌᓇᐗᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ: ᓇᑐᑕᒫᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᑭᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ᙮

ᑭ ᑲ ᔖᑯᒋᑖᓈᐗᐤ ᐊᔅᑭ, ᐃᑗᐤ ᒋᓴᔅ

25ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑮ ᐃᑎᑎᓇᐗᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ: ᒫᑲ ᐹᐸᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐃᔅᐱ ᐁᑳ ᒥᓇ ᑫ ᐋᔭᒥᐃᑕᑾᒃ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑎᓇᐗᐤ ᒧᔑᔐ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐅᒋ᙮ 26ᐊᓂᒪ ᑫ ᑭᔑᑳᒃ ᑭ ᑳ ᓇᑐᑕᒫᓇᐗᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓂ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐗᐤ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ: 27ᐌᓴ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᑭ ᓵᑭᐃᑯᐗᐤ, ᐁ ᑮ ᓵᑭᐃᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐁ ᐅᒋᔮᓐ᙮ 28ᐅᑖᐎᒫᒃ ᓂ ᑮ ᐅᒌᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᐊᔅᑮᒃ: ᒥᓇ, ᓂ ᓇᑲᑌᓐ ᐊᔅᑭ, ᓂ ᓈᑕᐤ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮

29ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐃᑎᑯ, ᒫᑎᑲ, ᐁᑯ ᒧᔑᔐ ᐁᔭᒥᔭᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᓐ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ᙮ 30ᐁᑯ ᑭᐁᒋᓇᐅᔮᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᓐ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒥᔉ: ᐅᒪ ᓂᑦ ᐅᒋ ᑖᐺᑌᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐁ ᐅᒋᔭᓐ᙮

31ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁᑯ ᓈ ᑎᐋᐺᑕᒣᒃ? 32ᒫᑎᑲ, ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐹᐸᓕᐤ, ᐁᐁ, ᐋᔕᔾ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᑫ ᓇᓈᓂᔑᑎᔕᐅᑲᐎᔦᒃ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐎᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᓇᑲᔑᔦᒃ ᐁ ᐯᔭᑯᔮᓐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐯᔭᑯᓐ, ᐌᓴ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓂ ᐎᒉᐎᒃ᙮ 33ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᓂᓚ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐋᔮᔦᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᐊᔅᑮᒃ: ᒫᑲ ᒥᓜᓕᑕᒧᒃ; ᓂ ᑮ ᔔᑯᒋᑖᓐ ᐊᔅᑮ᙮