Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 18

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 26:47–56; ᒫᕐᒃ 14:43–50; ᓘᒃ 22:47–53)

1ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᑦ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐊᑳᒥᒃ ᑭᑕᕋᓐ ᓯᐱᔑᔥ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᐁᑯᑕ ᐹᑐᑫᑦ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 2ᒎᑕᔅ ᓀᔥᑕ, ᐊᓇ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐊᓂᐁᓕᐤ: ᐌᓴ ᒋᓴᔅ ᒥᒉᑡᐤ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 3ᐁᑯ ᒎᑕᔅ, ᑳ ᐅᑎᓈᑦ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒫᑯᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐋᔮᓕᒋ ᔖᐳᐙᔅᑌᓂᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᐙᔅᑌᓂᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᐸᑲᒫᑲᓇ᙮ 4ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐅᑎᑎᑯᑦ, ᑭ ᐗᓚᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᐌᓇ ᓀᓇᑕᐌᓕᒣᒃ?

5ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ, ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕋᑎᒡ ᑳ ᐅᒌᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ᙮

ᒎᑕᔅ ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ, ᑮ ᐎᒋᑳᐸᐙᔅᑕᐌᐤ᙮ 6ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ, ᑮ ᐊᔐᑳᐸᐎᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᔑᓋᒃ ᒧᔅᑕᔅᑲᒥᒃ᙮ 7ᐁᑯ ᒥᓇ ᑫᑴᒋᒫᑦ, ᐊᐌᓇ ᓀᓇᑕᐌᓕᒣᒃ?

ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ᙮

8ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᓂᓚ ᐁᐗᑯ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓀᓇᑕᐌᓕᒥᔦᑴ, ᐸᑭᑎᓂᑯᒃ ᐅᑯ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᒋᒃ: 9ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᒥᓕᔭᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐙᒡ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᓂ ᑮ ᐗᓂᐊᐤ᙮

10ᐁᑯ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐁ ᐋᔮᑦ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ ᑮ ᓛᓕᔅᑭᐱᑕᒻ, ᑮ ᐅᑖᒪᐅᒣᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᓂᔕᒬᐤ ᐅᑖᐗᑳᓕᐤ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ ᐃᑌᑫ᙮ ᐊᓇ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᒫᓐᑲᔅ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᓱ᙮ 11ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᐱᑕᕋ, ᐱᑕᐊ ᑭ ᔑᒫᑲᓐ ᐱᒋᑯᒫᓈᓂᒃ: ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ ᓄᑖᐎ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑦ, ᓇᒪ ᓈ ᓂ ᑳ ᒥᓂᑴᐙᓐ?

ᒋᓴᔅ ᐯᔖᑲᓂᐎᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐋᓇᓴ

12ᐁᑯ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᒎᐗᒃ ᐅ ᒫᔑᑫᐎᑭᒫᒥᐙᐗ ᐌᑎᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᒋᑯᐱᑌᐗᒃ, 13ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑕᑐᐌᐗᒃ ᐋᓇᓴ; ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᑳᔭᐸᔅ ᐅᓯᓴ, ᑳ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᐱᐴᓂᓕᒃ᙮ 14ᑳᔭᐸᔅ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᑳ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒫᑦ ᒎᐗ, ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᓂᐳᔅᑕᒪᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ᙮

ᐲᑕᕐ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:69–70; ᒫᕐᒃ 14:66–68; ᓘᒃ 22:55–57)

15ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ: ᐊᓇ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᑮ ᐎᒋᐱᑐᑫᒣᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᐱᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ᙮ 16ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ᙮ ᐁᑯ ᐌᓚᐐᑦ ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᐃᔥᒀᑌᒥᓕᐤ, ᑮ ᐱᑐᑲᐁᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ᙮ 17ᐁᑯ ᐊᓇ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒃ ᐃᔥᒀᑌᒥᓕᐤ ᐁᑖᑦ ᐱᑕᕋ, ᓇᒪ ᓈ ᑭᓚ ᐊᓯᒋ ᑭᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᒃ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ?

ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ᙮

18ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᐊᓐᑕ, ᐁ ᑮ ᑰᑕᐌᒋᒃ ᑲᑭᑌᐗ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᑮ ᑭᓴᓈᓕᐸᓐ: ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᐗᓱᐗᒃ: ᐱᑕᕐ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒋᑳᐸᐙᔅᑕᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᐗᓱ᙮

ᑭᒋᓴᓵᑭᐃᐌᐎᓕᓕᐤ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:59–66; ᒫᕐᒃ 14:55–64; ᓘᒃ 22:66–71)

19ᐁᑯ ᒫᑲ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᑫᑴᒋᒫᑦ ᒋᓴᓴ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓕᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮ 20ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᓐ ᒧᔑᔐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ; ᒧᔕᒃ ᓂ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑳᓐ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐃᑕ ᒧᔕᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᒎᐗᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒧᒡ ᓂᑦ ᐅᒋ ᐃᑣᓐ᙮ 21ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑲᑴᒋᒥᔭᓐ? ᑲᑴᒋᒥᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐯᑕᐎᒋᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐃᑕᑭᒃ; ᒫᑎᑲ, ᐎᓚᐗᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐃᑗᐗᒃ᙮

22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᐯᔭᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐊᓐᑕ ᐁ ᓂᐸᐎᑦ, ᑮ ᐅᑖᒪᐌᐤ ᒋᓴᓴ ᐅᑖᔅᑕᒥᒋᒑᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑯ ᓈ ᐃᔑ ᓇᔥᑴᐗᔑᐊᑦ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ?

23ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑳ ᒪᒋᐋᔭᒥᐙᓀ ᑎᐹᑐᑖ ᒪᒋ ᐋᔭᒥᐎᓐ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᒀᔭᔉ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᑖᒪᐅᔭᓐ?

24ᐋᓇᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᑯᐸᓐ ᐁ ᒫᒪᒋᑯᐱᓯᓕᒋ ᑭᒋ ᓈᑖᓕᒋ ᑳᔭᐸᓴ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ᙮

ᐲᑕᕐ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ ᒥᓇ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:71–75; ᒫᕐᒃ 14:69–72; ᓘᒃ 22:58–62)

25ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᐁ ᐊᐗᓱᑦ᙮ ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑖᒋᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ?

ᑮ ᐋᓉᑕᒻ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ᙮

26ᐯᔭᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᐁ ᐎᒋᓕᓕᑦ ᐊᓂᐃ ᐅᑕᐗᑳᓕᐤ ᐱᑕᕐ ᑳ ᑮ ᒪᓂᔕᒸᑦ, ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑮ ᐙᐸᒥᑎᑖᔾ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ ᐁ ᐎᒉᐗᑦ?

27ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᒥᓇ ᐃᐋᓉᑕᒃ: ᐁᑯ ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᓈᐯᐹᑲᐋᒀᓐ ᓂᐅᑖᑯᓯᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐤ ᐹᐃᓚᑕ

(ᒫᑎᐤ 27:1–2, 11–14; ᒫᕐᒃ 15:1–5; ᓘᒃ 23:1–5)

28ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁᑐᑕᐋᒋᒃ ᒋᓴᓴ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᓇᑲᑖᒋᒃ ᑳᔭᐸᓴ: ᑮ ᑭᑭᔐᐹᔮᓕᐸᓐ ᒫᑲ; ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᓕᐱᐃᑎᓱᒋᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᑮ ᒥᒋᓱᒋᒃ ᐁ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 29ᐁᑯ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑦ ᐌᓚᐎᔅᑕᐙᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑫᒀᓕᐤ ᐁᑖᒣᓕᒣᒃ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ?

30ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐅᒋ ᒪᒋᑐᑕᒧᑯᐸᓀ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐯᑣᑎᑖᓐ᙮

31ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᐁᑖᑦ, ᐅᑎᓂᒃ ᑭᓚᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑎᐹᔅᑯᓂᒃ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᑭᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᐙᒃ᙮

ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒎᐗᒃ ᐃᑖᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓂᓚᓈᓐ ᑭᒋ ᓂᐸᐊᑭᑦ ᐊᐌᓇ: 32ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ, ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑦ ᑫᑯ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᓂᐱᑦ᙮

33ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᒥᓇ ᐹᑐᑫᑦ ᑎᐹᒃᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᓚ ᓈ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ?

34ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᑭᓚ ᓈ ᑫᒋᐙᒃ ᐅᒪ ᑭᑦ ᐃᑣᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᓈ ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑾᒃ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᑲᐎᔮᓐ?

35ᐹᐃᓚᑦ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓂᓚ ᓈ ᓂ ᒎᐎᓐ? ᑭᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᑭ ᐎᑕᔅᑭᒫᑲᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑭ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑾᒃ ᓂᒋᒋᒃ: ᑫᒀᓐ ᑳ ᑐᑕᒪᓐ?

36ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓂᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᐃᑕᑾᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᐃᑕᑾᓄᑯᐸᓀ ᓂᑦ ᐊᑭᒫᐎᐎᓐ ᐁᑯ ᑫ ᓄᑎᓂᑫᐙᔅᐸᓐ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑲᐎᔮᓐ ᒎᐗᒃ ᐅᒋᒋᐙᒃ: ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᓂᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐃᑕᑾᓐ᙮

37ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐹᐃᓚᑦ ᐃᑖᑦ, ᑭ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᓐ ᓈ?

ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᑭᑦ ᐃᑣᓐ ᐁ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᔮᓐ᙮ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐌᒋ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐌᒋᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ ᐊᔅᑮᒃ, ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒫᓐ ᑖᐺᐎᓐ᙮ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑖᐺᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐱᔑᒋᑕᒻ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ᙮

38ᐹᐃᓚᑦ ᐃᑌᐤ, ᑫᒀᓐ ᑖᐺᐎᓐ?

ᒋᓴᔅ ᐸᑭᑎᓇᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᓂᐱᑦ

(ᒫᑎᐤ 27:15–31; ᒫᕐᒃ 15:6–20; ᓘᒃ 23:13–25)

ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᒥᓇ ᑮ ᐗᓚᐎᔅᑕᐌᐤ ᒎᐗ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᒥᑐᓂ ᓂ ᒥᔅᑲᒸᓐ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ᙮ 39ᒫᑲ ᒧᔕᒃ ᑭᑦ ᐃᔑ ᑐᑖᑲᐎᓇᐗᐤ, ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ ᐁ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔖᓂᐗᒃ: ᑭ ᓵᐯᓕᑌᓇᐗᐤ ᓈ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ?

40ᐁᑯ ᒥᓇ ᒥᓯᐌ ᑎᐁᐺᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᒫᑲ ᐹᕌᐸᔅ᙮ ᑮ ᒪᔅᑲᑗᔅᑭᐤ ᒫᑲ ᐸᕌᐸᔅ᙮