Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 18:10

10ᐁᑯ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐁ ᐋᔮᑦ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ ᑮ ᓛᓕᔅᑭᐱᑕᒻ, ᑮ ᐅᑖᒪᐅᒣᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᓂᔕᒬᐤ ᐅᑖᐗᑳᓕᐤ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ ᐃᑌᑫ᙮ ᐊᓇ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᒫᓐᑲᔅ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᓱ᙮