Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 18:15

ᐲᑕᕐ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:69–70; ᒫᕐᒃ 14:66–68; ᓘᒃ 22:55–57)

15ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ: ᐊᓇ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᑮ ᐎᒋᐱᑐᑫᒣᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᐱᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ᙮