Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 19

1ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᐌᑎᓈᑦ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᐸᓴᔅᑌᐌᐤ᙮ 2ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐊᐱᑳᑕᒶᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐎ ᐊᔅᑐᑎᓂᓕᐤ ᒥᔑᑲᐎᒥᓇᑯᔑᔭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐳᔅᑕᔅᑐᑎᓇᐁᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐳᔅᑕᑯᐸᐁᐗᒃ ᒥᑴᑭᓐ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ᙮ 3ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᐙᒋᔭ, ᑭᓚ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ! ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ ᐅᒋᒋᐙᐗ ᐅᒋ᙮

4ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᒫᑎᑲ, ᑭ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑕᑣᑎᓇᐗᐤ, ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐁᑳ ᐁ ᒥᔅᑲᒶᒃ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ᙮ 5ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᒋ ᐗᓚᐙᑦ, ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎ ᐊᔅᑐᑎᓂᓕᐤ ᒥᔑᑲᐎᒥᓇᑯᔑᔭ ᑳ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᑴᑭᓐ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ᙮ ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᐁᑖᑦ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒃ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ!

6ᐃᔅᐱ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗᒃ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ, ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᒌᔅᑖᔅᑾᐤ ᒌᔅᑖᔅᑾᐤ᙮

ᐹᐃᓚᑦ ᐃᑌᐤ, ᐅᑎᓂᒃ ᑭᓚᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᒌᔅᑖᔅᑾᐅᑦ: ᐌᓴ ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᒥᔅᑲᒸᓐ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ᙮

7ᒎᐗᒃ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᓂᑦ ᐋᔮᓈᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓈᓐ ᐅᒋ ᑲᑕ ᓂᐱᐸᓐ, ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱ᙮

8ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑦ ᐱᐁᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᓭᑭᓯᐤ; 9ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋᔭᓐ?

ᓇᒪ ᐙᐙᒡ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᑯ ᒋᓴᓴ᙮ 10ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᐁᑖᑦ, ᓇᒪ ᓈ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐃᓐ? ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋ ᒌᔅᑖᔅᑾᐅᑖᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑖᓐ?

11ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐋᔮᑖᔾ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᑐᑕᐎᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᒥᓕᑲᐎᔭᓐ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᒋ: ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑦ ᑭᒋᒋᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᔖᓕᐤ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓐ᙮

12ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐹᐃᓚᑦ ᑮ ᑯᒋ ᐸᑭᑎᓀᐤ: ᒫᑲ ᒎᐗᒃ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐸᑭᑎᓇᑌ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐅᑐᑌᒥᒪᐤ ᓯᓴᕐ: ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒫᑳᑎᓱᑦ, ᓇᔅᐹᒡ ᐃᔑ ᐋᓕᒧᒣᐤ ᓯᓴᕋ᙮

13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑦ ᐱᐁᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᑕᐁᐤ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐊᐱᐤ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᐊᐱᐎᓂᒃ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᓕᒃ ᐊᓯᓂᐎ ᐊᔅᐱᔑᒧᓂᑳᓐ, ᒫᑲ ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᑳᐸᑕ᙮ 14ᐁᑯ ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᓂᐗᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᓈᓐᑕᐤ ᐁ ᐋᐱᑕᑭᔑᑳᒃ: ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᒎᐗ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒃ ᑭ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐗᐤ!

15ᒫᑲ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᑭᑐᑖᔾ, ᑭᑐᑖᔾ, ᒌᔅᑖᔅᑾᐤ᙮

ᐹᐃᓚᑦ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑳ ᒌᔅᑖᔅᑾᐗᐤ ᓈ ᑭ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐗᐤ?

ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑯᑕᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᓂᑦ ᐋᔭᐙᓈᓐ ᐱᑯ ᓯᓴᕐ᙮

16ᐁᑯ ᒫᑲ ᐯᑭᑎᓇᒪᐙᑦ ᑭᒋ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᓕᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᒋᔅᑖᔅᑾᑲᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 27:32–44; ᒫᕐᒃ 15:21–32; ᓘᒃ 23:26–43)

ᐁᑯ ᐌᑎᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ ᓀᔥᑕ ᑫᑐᑕᐋᒋᒃ᙮ 17ᐎᓚ ᒫᑲ, ᐁ ᐱᒥᐎᑖᑦ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒻ ᑭ ᐃᑐᑌᐤ ᐅᑕ ᐅᔅᑎᒀᓂᑲᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᓕᒃ, ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᑯᓪᑯᑕ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ: 18ᐁᑯᑕ ᒋᐃᔅᑖᔅᒀᐙᒋᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᑯᑕᑭᔭ, ᐋᓕᑕᐤ ᐯᔭᒃ, ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑕᔅᑕᐎᒡ᙮ 19ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒻ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᑲᒧᑕᐤ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒃ᙮ ᑮ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ ᒫᑲ, ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᐅᒋ, ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ᙮ 20ᐅᒣᓕᐤ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᒎᐗᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᑖᐗᒃ: ᐌᓴ ᐃᑕ ᒋᓴᔅ ᑳ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ ᑭᔑᐙᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑭ ᐃᑕᑾᓐ: ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐤ ᒫᑲ ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒃᕆᒃ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᓛᑎᓐ ᐃᔑᑭᔙᐎᓂᒃ᙮ 21ᐁᑯ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᒥᐙᐗ ᐁᑖᓕᒋ ᐹᐃᓚᑕ, ᐁᑳᐎᓚ ᒪᓯᓇᐊ, ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ; ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ᙮

22ᐹᐃᓚᑦ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᒥᓯᓇᐊᒫᓐ ᓂ ᑮ ᒪᓯᓇᐁᓐ᙮

23ᐁᑯ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐅᑎᓇᒬᐗᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓀᐅᑕᒬᐗᒃ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐤ ᐸᔅᑭ ᑭᒋ ᐋᔮᑦ; ᓀᔥᑕ ᐅᑖᑯᐅᓂᓕᐤ: ᐊᓂᒪ ᒫᑲ ᐊᑯᐅᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐱᒥᒀᑌᐤ, ᑮ ᐊᐱᑳᑌᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᔅᐱᔖᒃ᙮ 24ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑐᒋᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᑖᑐᐱᑖᑕᐤ, ᒫᑲ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᑕᐤ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐋᔮᑦ: ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᑮ ᒫᑎᓇᒫᑐᐗᒃ ᓂ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ ᑮ ᐅᒋ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᐗᒃ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐋᔮᑦ᙮ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᒶᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ᙮

25ᒋᓴᔅ ᐅᑳᐎᔭ ᒫᑲ ᑮ ᓂᐸᐎᓕᐗ ᑭᔑᐙᒃ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒥᓕᐗ, ᒣᕆ ᒃᓕᐅᐹᔅ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕ ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ᙮ 26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐊᓐᑕ ᐁ ᓂᐸᐎᓕᒋ, ᐃᑌᐤ ᐅᑳᐎᔭ, ᐃᔅᑴᐤ, ᐙᐸᒻ ᑭᑯᓯᔅ!

27ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐙᐸᒻ ᑭᑳᐎ! ᐁᑯ ᐊᓂᒪ ᑎᐸᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑲᓂᒃ ᐅᒋ ᐊᓇ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᐎᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭᒃ᙮

ᐅᓂᐱᐎᓐ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 27:45–56; ᒫᕐᒃ 15:33–41; ᓘᒃ 23:44–49)

28ᐹᑎᒫ ᐅᒪ, ᒋᓴᔅ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑭᔑᑖᓂᐗᓂᓕᑭ, ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ, ᐃᑗᐤ, ᓂ ᐎ ᒥᓂᒀᓐ᙮

29ᑮ ᐊᔅᑌᐤ ᒫᑲ ᐊᓱᐗᒋᑲᓐ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ ᔑᐎᑳᐳ, ᐁᑯ ᓯᐋᑲᔅᑭᓇᑖᒋᒃ ᐅᐸᓂᓕᐤ ᔑᐎᑳᐳᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᔅᑖᐗᒃ ᐎᐹᔅᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑯᓇᒬᐗᒃ ᐅᑐᓂᓕᒃ᙮ 30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒃ ᔑᐎᑳᐳᓕᐤ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᔑᒋᑳᑌᐤ:

ᐁᑯ ᓂᔮᒥᔅᑴᓕᑦ, ᓀᔥᑕ ᐯᑭᑎᓈᑦ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᔅᐹᑳᒃ ᑕᑲᒫᑲᓂᐎᐤ

31ᒎᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐋᔦᔅᑲᐎᓈᓂᐗᒃ, ᒥᔭᐗ ᐁᑳ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒃ ᑭᒋ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, (ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ ᑮ ᐃᔅᐯᓕᑖᑾᓐ,) ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᐹᐃᓚᑕ ᐅᔅᑳᑎᓕᐗ ᑭᒋ ᓈᑣᐃᑳᑌᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑭᑐᑕᐋᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 32ᐁᑯ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓈᑡᑳᑌᐌᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᓂᔥᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑯᑕᑭᔭ ᑳ ᐊᓯᒋ ᑭᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 33ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐌᑎᑖᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐋᔕᔾ ᐁ ᓂᐱᓕᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᓈᑣᑲᑌᐌᐗᒃ: 34ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᑕᑲᒋᑲᓂᓕᐤ ᑮ ᐅᒋ ᑕᑲᒣᐤ ᐅᔅᐱᑳᓕᒃ, ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋᒋᐗᓂᓕᐤ ᒥᑯ ᓀᔥᑕ ᓂᐱ᙮ 35ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ ᑎᐹᒋᒣ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑖᐺᐎᓂᐗᓂᓕᐤ: ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐁ ᑖᐺᑦ, ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ᙮ 36ᐌᓴ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᐗ, ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ, ᓇᒪ ᐙᐙᒡ ᐯᔭᒃ ᐅᔅᑲᓐ ᑲᑕ ᓈᑣᐃᑳᑌᓕᐤ᙮ 37ᒥᓇ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᐃᑗᒪᑲᓐ, ᑲᑕ ᑲᓇᐙᐸᒣᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑕᑲᒫᒋᒃ᙮

ᐁ ᓈᐃᑲᐋᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 27:57–61; ᒫᕐᒃ 15:42–47; ᓘᒃ 23:50–56)

38ᐹᑎᒫ ᐅᒪ ᒫᑲ ᒍᓯᑉ ᐋᕆᒫᑎᔭᐃᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐁ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᑯᑦ ᒋᓴᓴ, ᑭᒧᒡ ᒫᑲ, ᐁ ᑯᔅᑖᑦ ᒎᐗ, ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᐹᐃᓚᑕ ᑭᒋ ᑭᑐᑕᑕᐙᑦ ᒋᓴᓴ ᐎᔭᐎᓕᐤ: ᑮ ᓇᔅᑯᒥᑯ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑕ᙮ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓇᒬᐤ ᒋᓴᓴ ᐎᔭᐎᓕᐤ᙮ 39ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᓂᑯᑏᒪᔅ, ᐊᓇ ᓂᐹᑎᐱᔉ ᓂᔥᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑖᑦ ᒋᓴᓴ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᑕᐤ ᐁ ᑭᓕᑲᐎᓂᑳᑌᓕᒃ ᒪᕐ ᓀᔥᑕ ᐋᓗᐊ, ᓈᓐᑕᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑎᐹᐯᔅᑯᒋᑲᓇ ᐃᔥᐱᔥ᙮ 40ᐁᑯ ᐌᑎᓇᒸᒋᒃ ᐎᔭᐎᓕᐤ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐌᐌᑭᓇᒶᒃ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓄᒃ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᒪᔥᑭᑭᔭ, ᐁ ᐃᔑ ᓇᐃᑳᑫᒋᒃ ᒎᐗᒃ᙮ 41ᐃᑕ ᒫᑲ ᑳ ᒋᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓐ; ᓀᔥᑕ ᐱᒋ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᐅᔥᑭ ᒋᐸᔨᑲᒥᒃ, ᐃᑕ ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐱᒥᔑᒫᑲᓂᐎᑦ᙮ 42ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐯᒥᔑᒫᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᒎᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔦᔅᑲᐎ ᑭᔑᑳᒥᐗᐤ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᑭᔑᐙᒃ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᒋᐹᔨᑲᒥᒃ᙮