Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 19:24

24ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑐᒋᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᑖᑐᐱᑖᑕᐤ, ᒫᑲ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᑕᐤ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐋᔮᑦ: ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᑮ ᒫᑎᓇᒫᑐᐗᒃ ᓂ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ ᑮ ᐅᒋ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᐗᒃ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐋᔮᑦ᙮ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᒶᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ᙮