Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 2

ᐁ ᐎᑭᑐᓈᓂᐗᒃ ᑫᓇᐃᒃ

1ᑳ ᓂᔅᑐ ᑫᔑᑳᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐎᑭᑐᓈᓂᐗᓐ ᑫᓇᐃᒃ ᑳᓕᓖᒃ; ᓀᔥᑕ ᒋᓴᔅ ᐅᑳᐎᔭ ᐁᑯᑕ ᐁᑖᓕᒋ: 2ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᑐᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ᙮ 3ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓀᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑎᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐗᒃ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ᙮

4ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑴᐤ, ᑖᓂ ᐙ ᐃᑖᐸᒋᐃᔭᓐ? ᓂ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ᙮

5ᐅᑳᐎᔭ ᐃᑌᓕᐗ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᐱᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐃᑎᑖᑴ, ᐁᐗᑯ ᐃᑐᑕᒧᒃ᙮

6ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑳ ᐊᔅᑖᓂᐗᑭ ᓂᑯᑣᔅ ᐊᓯᓂᐎ ᓂᐱ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ, ᐁ ᐃᔑ ᑐᑕᑭᒃ ᒎᐗᒃ, ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔓ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔅᑐ ᐸᕐᑭᓇ ᐯᐯᔭᒃ ᐁ ᑌᐸᔅᑭᓀᒃ᙮ 7ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᓵᑲᔅᑭᓀᐸᑖᒃ ᓂᐱ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ ᓂᐱ ᐅᒋ᙮ ᐁᑯ ᒥᑐᓂ ᓯᐋᑲᔅᑭᓀᐸᑖᒋᒃ᙮ 8ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᑎᓇᒧᒃ ᐁᑯ, ᐃᑐᑕᑣᒃ ᒫᑲ ᒪᑯᔐᐎᑭᒪᐤ᙮ ᑮ ᐃᑐᑕᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 9ᐃᔅᐱ ᒫᔑᑫᐎᑭᒪᐤ ᑳ ᑮ ᑯᑖᑲᒥᔅᐱᑕᒃ ᓂᐱᓕᐤ ᑳ ᑮ ᔓᒥᓇᐳᐎᑖᓂᐗᓂᓕᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᑖᓐᑌ ᐌᒋᒪᑲᓂᓕᒃ: (ᒫᑲ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᓂᐱᓕᐤ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ;) ᒫᔑᑫᐎᑭᒪᐤ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐅᔥᑭᔅᑴᐌᐗ, 10ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᓚᔅᑣᑫᐤ ᐁ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ ᒥᔅᑕᐃ ᑳ ᒥᓂᑴᓕᑡᐌ, ᐁᑯ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ: ᒫᑲ ᑭᓚ ᑭ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᐁ ᒥᓨᔑᒃ ᔓᒥᓈᐳ ᐊᓄᒡ ᐃᔅᑯ᙮

11ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐁ ᑮ ᒫᒋ ᒫᒪᑖᐎᐃᔑᒋᑫᑦ ᒋᓴᔅ ᑫᓇᐃᒃ ᑳᓕᓖᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᐤ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ; ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮

12ᐹᑎᒫ ᐅᒪ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᐎᓚ, ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᒥᒉᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑕᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ

(ᒫᑎᐤ 21:12–13; ᒫᕐᒃ 11:15–17; ᓘᒃ 19:45–46)

13ᒎᐗᒃ ᐅ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᐗᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐯᔓᓈᑾᓂᓕᐤ, ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 14ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑖᐙᑫᓕᒋ ᒥᔅᑐᓴ ᓀᔥᑕ ᒫᓂᔥᒐᓂᔕ, ᓀᔥᑕ ᐅᒥᒥᐗ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒦᔅᑯᑐᓈᓕᒋ ᔔᓕᐋᓇ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ: 15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᑦ ᐸᓴᔅᑌᐃᑲᓂᓕᐤ ᔐᔅᑕᑴᔮᐱᔕ ᐅᒋ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓱᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᑎᔕᐌᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑐᓴ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᓯᑭᐌᐱᓂᒣᐤ ᐅ ᔔᓕᐋᓂᒥᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒦᔅᑯᑐᓈᓕᒋ ᔔᓕᐋᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᐎᐌᐱᓇᒻ ᒥᒋᓱᓈᑎᑾ; 16ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑖᐙᑫᓕᒋ ᐅᒥᒥᐗ, ᐅᑎᓇᒧᒃ ᐅᐅ ᐅᑕ ᐅᒋ; ᐁᑳᐎᓚ ᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑳᑕᒸᒃ ᓄᑖᐎ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒻ᙮ 17ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑭᓯᓕᐗ ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ, ᐁ ᐃᔅᐱᑌᓕᑕᒫᓐ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒻ ᓂ ᑮ ᑭᑖᒧᑯᓐ᙮

18ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᑫᑯ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ ᐎᐋᐸᑎᓕᔮᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑐᑕᒪᓐ?

19ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᒃ ᐅᒪ ᑭᒋᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᑮ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᑫ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓀᓐ᙮

20ᐁᑯ ᐁᑗᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᓀᒥᑕᓇᐤ ᓂᑯᑣᓱᔖᑉ ᐱᐴᓋ ᑮ ᓄᒋᑖᓂᐗᓐ ᐁ ᐅᔑᑖᓂᐗᒃ ᐅᒪ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᒫᑲ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᓚ ᓈ ᑭ ᑳ ᒋᒪᑖᓐ?

21ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᒫᑲ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐎ ᐎᔭᐤ᙮ 22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᑭᔅᑭᓯᓕᐗ ᐅᒣᓕᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᒋᒃ; ᐁᑯ ᑎᐋᐺᑕᑭᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ ᒋᓴᓴ᙮

ᒋᓴᔅ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑖᑎᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ

23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁᑖᑦ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ, ᐁ ᒪᑯᔐᑭᔑᑳᓕᒃ, ᒥᒉᑦ ᑖᐺᔦᓕᑕᒬᐗᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᒸᒋᒃ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 24ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑖᐺᐗᑫᓕᒣᐤ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, 25ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒣᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᐎᑕᒫᑯᑦ ᐁ ᐃᔑᑣᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ: ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮