Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 20

ᐊᓂᒪ ᑳ ᐱᔑᔑᒃ ᒋᐸᐃᑲᒥᒃ

(ᒫᑎᐤ 28:1–8; ᒫᕐᒃ 16:1–8; ᓘᒃ 24:1–12)

1ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᒃ ᐎᐸᒡ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ ᐊᓯᓂᔭ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᓕᒋ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 2ᐁᑯ ᑫᒋᐸᑖᑦ, ᐅᑎᑌᐤ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑯᑕᑭᔭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒋᓴᔅ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐅᑎᓀᐗᒃ ᑌᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᑖᓐᑌ ᑳ ᐱᒥᔑᒫᒋᒃ᙮

3ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐱᑕᕐ ᐗᓚᐙᑦ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ᙮ 4ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᒥᐸᑖᒋᒃ: ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᒋᐸᐁᐤ ᐱᑕᕋ, ᓀᔥᑕ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐅᑎᑕᒻ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ᙮ 5ᐎᓚ ᒫᑲ ᐁ ᓇᐌᑳᐸᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᑯᓯᑶᐋᐸᑕᒃ, ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓋ ᐁ ᐊᔅᑌᓕᑭ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐱᑐᑫᐤ᙮ 6ᐁᑯ ᑌᑯᔑᒃ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐁ ᓄᔅᐱᓇᑖᑦ, ᑮ ᐱᑐᑭᐤ ᒫᑲ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐙᐸᑕᒻ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓋ ᐁ ᐊᔅᑌᓕᑭ, 7ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐙᐱᔅᑫᑭᓂᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᐌᐌᑭᔅᑎᒀᓀᐱᓱᓕᒋ ᐁᑳ ᐁ ᐊᔑᑕᔅᑌᓕᒃ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓋ, ᒫᑲ ᐹᑳᓐ ᐁ ᐌᐌᑭᓂᑳᑌᓕᒃ᙮ 8ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐹᑐᑫᑦ ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ, ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐅᑎᑕᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ, ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑖᐺᑕᒻ᙮ 9ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓕᐤ, ᒥᓇ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᓕᒋ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 10ᐁᑯ ᑳᐌᒋᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒥᓇ ᐎᓚᐗᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭᐙᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᒣᕇ ᒫᒃᑕᓕᓇ

(ᒫᑎᐤ 28:9–10; ᒫᕐᒃ 16:9–11)

11ᒫᑲ ᒣᕆ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᒫᑐᑦ: ᓀᔥᑕ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒫᑐᑦ, ᑮ ᓇᐌᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᑯᓯᑴᐋᐸᑕᒻ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ, 12ᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ ᓂᔓ ᐁᓐᒐᓚ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ, ᐯᔭᒃ ᐅᔅᑎᒀᓂᓕᒃ ᐃᑌᑫ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᐅᓯᑎᓕᒃ ᐃᑌᑫ, ᐃᑕ ᒋᓴᔅ ᐎᔭᐤ ᑳ ᑮ ᐱᒥᑎᓂᓕᒃ᙮ 13ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᐃᔅᑴᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑐᔭᓐ?

ᐃᑌᐤ, ᐁ ᑮ ᑭᑐᑕᐋᒋᒃ ᓂ ᑌᐯᓕᒋᑫᒪ, ᓇᒪᐎᓕ ᒫᑲ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑖᓐᑌ ᑳ ᐱᒥᔑᒫᒋᒃ᙮

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᒋᓴᓴ ᐁ ᓂᐸᐎᓕᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ᙮ 15ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑴᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑐᔭᓐ? ᐊᐌᓇ ᓀᓇᑕᐌᓕᒪᑦ?

ᐎᓚ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐎᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ, ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑳ ᑭᑐᑕᐋᐗᑌ, ᐎᑕᒫᐎᓐ ᑖᓐᑌ ᑳ ᐃᒥᔑᒪᑦ, ᐁᑯ ᑫ ᐅᑎᓇᒃ᙮

16ᐃᑎᑯ ᒋᓴᓴ, ᒣᕆ᙮

ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᕌᐳᓈᔾ; ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ᙮

17ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ ᐁᑳᐎᓚ ᓵᒥᓂᓐ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᓂ ᑮ ᐅᐱᔅᑳᓐ ᑭᒋ ᓈᑕᒃ ᓄᑖᐎ: ᒫᑲ ᓇᑕᐙᐸᒥᒃ ᓂᒋᔖᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᔑᒃ, ᓂᑦ ᐅᐱᔅᑳᓐ ᑭᒋ ᓈᑕᒃ ᓄᑖᐎ, ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᐗᐤ; ᓀᔥᑕ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ, ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐗᐤ ᒫᑲ᙮

18ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ ᑮ ᐯᒋ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁ ᑮ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒫᑯᑦ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ

(ᒫᑎᐤ 28:16–20; ᒫᕐᒃ 16:14–18; ᓘᒃ 24:36–49)

19ᐁᐗᑯ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐁ ᐅᑖᑯᔑᒃ, ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᒃ, ᐃᔥᒀᑌᒪ ᐁ ᑭᐸᐃᑳᑌᑭ ᐃᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁ ᑮ ᒫᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᐁ ᑯᔅᑖᒋᒃ ᒎᐗ, ᑭᐺᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒋᓴᔅ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᑌᑖᐎᒡ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑳᔭᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ᙮ 20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᐅᒋᒋᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᔅᐱᑳᔾ᙮ ᐁᑯ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳ ᓯᑭᓓᓯᒋᒃ ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 21ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᐁᑖᑦ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ: ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓄᑖᐎ ᐁ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑᑎᔕᐅᑕᑾᒃ᙮ 22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᓓᓓᑐᑕᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᐅᑎᓂᒃ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ: 23ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᑭ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᐗ ᑫ ᐊᔐᓇᒬᑾᒃ ᐊᔐᓂᑳᑌᓕᐗ; ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᑭ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᐗ ᑫ ᒫᒫᒋᑯᓇᒬᑾᒃ, ᒫᒪᒋᑯᓂᑳᑌᓕᐗ᙮

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᑡᒪᔅ

24ᒫᑲ ᑕᒪᔅ, ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᑎᑎᒪᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ ᒋᓴᓴ᙮ 25ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒫᓈᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮

ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐗᐸᑕᒶᑫ ᐅᒌᒌᒃ ᐁ ᐁᔑᑎᓂᓕᑭ ᒌᔅᑖᔅᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᐱᑎᓇᒪᓀ ᐁ ᐁᔑᑎᓂᓕᑭ ᒌᔅᑖᔅᑾᓇ, ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᓇᒶᑫ ᐅᔅᐱᑳᔾ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᑖᐺᑌᓐ᙮

26ᐁᑯ ᑳ ᔮᓈᓀᐤ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒥᓇ ᐱᒋ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ: ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᓴᔅ, ᐃᔥᒀᑌᒪ ᐁ ᑭᐸᐃᑳᑌᓕᑭ, ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᒫᑲ ᑌᑖᐎᒡ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ᙮ 27ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᑕᒪᓴ, ᐅᑕ ᐃᔑᒋᒉᓕ, ᓀᔥᑕ ᐙᐸᑕ ᓂᒋᒋᔭ: ᐅᑕ ᒫᑲ ᐃᔑᒋᒉᓕ, ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᓇ ᓃᔅᐱᑳᔾ: ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐋᓉᔦᓕᑕ, ᒫᑲ ᑖᐺᔦᓕᑕ᙮

28ᐁᑯ ᑕᑎᔅ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᓀᔥᑕ ᐁᑖᑦ, ᓂ ᑎᐯᓕᒋᑫᒻ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ᙮

29ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑕᒪᔅ, ᐁ ᑮ ᐙᐸᒥᔭᓐ ᑭ ᑮ ᑖᐺᑌᓐ: ᔕᐌᓕᑖᑰᓯᐗᒃ, ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐅᒋ ᐙᐸᒥᒋᒃ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ᙮

ᑫᑾᓐ ᐌᒋ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᐅᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ

30ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᑖᐺ ᑮ ᑐᑕᒻ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁᑳ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᐅᒪ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ: 31ᒫᑲ ᐅᐅ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐗ, ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐋᐎᑦ ᙭, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᐋᔮᔦᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ᙮