Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 20:26

26ᐁᑯ ᑳ ᔮᓈᓀᐤ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒥᓇ ᐱᒋ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ: ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᓴᔅ, ᐃᔥᒀᑌᒪ ᐁ ᑭᐸᐃᑳᑌᓕᑭ, ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᒫᑲ ᑌᑖᐎᒡ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ᙮