Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 21

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᓂᔂᔅ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᓇ

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑕᐌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑖᐃᐱᕆᔭᔅ ᑭᒋᑲᒦᒃ; ᐅᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᓄᑯᐃᑎᓱ᙮ 2ᒫᒪᐤ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅ, ᑎᑎᒪᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᓀᔥᑕ ᓇᑕᓂᔭᓪ ᑫᓇᐃᒃ ᑳᓕᓖᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᓀᔥᑕ ᓭᐸᑎ ᐅᑯᓯᓴ, ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᑯᑕᑭᔭ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 3ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᓇᑕᐎ ᓄᑕᒣᓵᓐ᙮

ᐃᑌᐗᒃ, ᓂᓚᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑎᓈᓐ᙮ ᑮ ᐗᓚᐎᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑣᔦᒃ ᑮ ᐳᓯᐗᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ; ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᐅᒋ ᐱᑕᐅᓛᐗᒃ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᔑᔓᒡ: ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒣᐗᒃ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ᙮ 5ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᐊᐙᔑᔑᑐᒃ, ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᓈ ᒥᒋᒻ?

ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ᙮

6ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᐸᑲᔅᑕᐌᐅᒃ ᐊᓕᐱ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᐃᑌᑫ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᐁᑯ ᑫ ᒥᔅᑲᒣᒃ᙮ ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐸᑲᔅᑕᐌᐙᒋᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑫᔥᑭᑖᒋᒃ ᑭᒋ ᐅᒋᐱᑖᒋᒃ ᑳ ᐃᔥᐱᔑ ᒥᒉᑎᓕᒋ ᓇᒣᓴ᙮

7ᐊᓇ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳ ᓵᑭᐃᑯᑦ ᒋᓴᓴ ᐃᑌᐤ ᐱᑕᕋ, ᐁᐗᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐱᐁᑕᒃ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑮ ᐸᑾᑌᐅᑐᑕᒻ ᐅ ᓄᑕᒣᓭᐗᑯᑉ, (ᐌᓴ ᑮ ᒧᔐᔥᑲᑌᐤ,) ᑮ ᐸᑲᔅᑕᐌᐸᓕᐅ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ᙮ 8ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐃᔑᒋᒣᐗᒃ ᓈᐱᒀᓂᔑᒃ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐎᒡ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ, ᒫᑲ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑭᐤᐱᑕ, ᐁ ᐅᒋᐱᑖᒋᒃ ᐊᓚᐱᔭ ᐊᓯᒋ ᓇᒣᓴ᙮ 9ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᑳ ᑲᐹᒋᒃ, ᑮ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᑲᑭᑌᐗ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᓇᒧᓴ ᐁ ᑌᑕᓛᑲᓂᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓚᑯᓇᐗ᙮ 10ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐯᔑᑯᒃ ᐸᔅᑭ ᓇᒣᓴᒃ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑮ ᐱᑕᐅᓚᔦᒃ᙮

11ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᒀᓯᐱᑌᐤ ᐊᓚᐱᔭ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒋ ᓇᒣᓴ ᐁ ᒥᔑᑭᑎᓕᒋ, ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᓂᔮᓕᓗᒥᑕᓇᐤ ᓂᔅᑐᔖᑉ: ᐋᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔥᐱᔑ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᐁᓕᐌᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐱᑯᐸᓕᐤ ᐊᓚᐱ᙮ 12ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᒥᒌᓱᒃ᙮ ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐙᐙᒡ ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐃᔥᐱᔑ ᓱᑭᑌᐁᓕᐗ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ? ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐋᐎᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ 13ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᒥᓓᐤ ᒫᑲ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᓇᒣᓴ᙮

14ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᔅᑡᐤ ᒋᓴᔅ ᑳ ᓄᑯᐃᑎᓱᔅᑕᐙᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐱᑕᕐ

15ᐁᑯ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᒥᒋᓱᒋᒃ; ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕋ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒑᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᐙᓯᑌ ᓈ ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᑯ?

ᐃᑌᐤ, ᐁᐁ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ; ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᓵᑭᐃᑖᓐ᙮

ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᒃ ᓂ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪᒃ᙮ 16ᐃᑌᐤ ᐁᑯ ᓂᔡᐤ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒑᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᓈ?

ᐃᑌᐤ, ᐁᐁ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ; ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᓵᑭᐃᑖᓐ᙮

ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᒃ ᓂ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒪᒃ᙮ 17ᐃᑌᐤ ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒑᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᓈ?

ᐱᑕᕐ ᓇᒪ ᑭ ᓇᐁᓕᑕᒻ ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ, ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᓈ? ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ; ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᓵᑭᐃᑖᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᒃ ᓂ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒪᒃ᙮ 18ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᒣᒀᒡ ᐌᔥᑭᓂᑭᔭᐸᓐ, ᑮ ᐸᑾᑌᐅᑎᓱᑖᔾ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᒧᑌᑖᔾ ᐃᑕ ᐁᑌᓕᑕᒪᐸᓐ: ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑭᔐᓕᓕᐎᔭᓀ, ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓇ ᑭ ᑳ ᐸᑾᑌᐅᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐃᑐᑕᐃᒃ ᐃᑕ ᐁᑳ ᐁ ᓇᐁᓕᑕᒪᓐ᙮ 19ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑦ ᑫᑯ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒥᒋᒫᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᐃᑌᐤ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᓐ

20ᐁᑯ ᐱᑕᕐ, ᐁ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᑦ ᐙᐸᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒋᓴᔅ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐁ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᓕᒋ; ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐋᔅᐸᒋᔑᒧᓕᒋ ᐅᔅᑳᔅᑭᑲᓂᒃ ᓂᐯᑴᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᔉ? 21ᐱᑕᕐ ᐁ ᐙᐸᒫᑦ, ᐃᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑫᒀᓕᐤ ᒫᑲ ᑫ ᑐᑕᒃ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ?

22ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᐃᑖᑦ ᐹᑎᒪ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ, ᑖᓂ ᑫ ᐃᑖᐸᒋᑖᔭᓐ ᑭᓚ? ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ ᑭᓚ᙮

23ᐁᑯ ᐅᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᐯᐹᒥᐸᓕᒃ ᐁ ᐎᑕᒫᑐᒋᒃ ᑳ ᐎᒋᔓᓂᑐᒋᒃ, ᐊᓇ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᐱᑦ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᓂᐱᐤ; ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᐃᑖᑦ ᐹᑎᒫ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ, ᑖᓂ ᑫ ᐃᑖᐸᒋᑖᔭᓐ ᑭᓚ?

24ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒪᓱᓇᐊᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ: ᓀᔥᑕ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ᙮

ᐁ ᑭᔑᐱᐸᓂᒃ

25ᓀᔥᑕ ᑫᔮᐸᒡ ᐃᑕᑾᓋ ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᑫᒀᓇ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ, ᐁᐗᒀᓂᐃ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓯᐌ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᐙᑯᐸᓀ, ᒫᔅᑯᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑲᑕ ᑮ ᑌᐸᔅᑌᐸᓇ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᑫ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐙᑯᐸᓀ᙮ ᐁᒣᓐ᙮