Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 21:15

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐱᑕᕐ

15ᐁᑯ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᒥᒋᓱᒋᒃ; ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕋ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒑᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᐙᓯᑌ ᓈ ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᑯ?

ᐃᑌᐤ, ᐁᐁ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ; ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᓵᑭᐃᑖᓐ᙮

ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᒃ ᓂ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪᒃ᙮